ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2

Posted on 05/10/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , , |


ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2

สืบเนื่องจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  โดยในการดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  และที่ประชุมสภาการศึกษาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ดำเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้ทำการศึกษา  สังเคราะห์เอกสาร  รายงานที่เกี่ยวข้อง  ผลการปฏิรูปการศึกษา ๙ ปีที่ผ่านมา  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  แล้วจัดทำเป็นข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) เสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒  ซึ่งมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒  มีมติเห็นชอบ “ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)”  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้  และเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แล้วดำเนินการต่อไปได้

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาทศวรษที่ 2สืบเนื่องจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  โดยในการดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  และที่ประชุมสภาการศึกษาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ดำเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้ทำการศึกษา  สังเคราะห์เอกสาร  รายงานที่เกี่ยวข้อง  ผลการปฏิรูปการศึกษา ๙ ปีที่ผ่านมา  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  แล้วจัดทำเป็นข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) …

คลิกที่นี่เพื่อ อ่านต่อ

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  จึงกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์  ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุด พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๑ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐      ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) ๑.๓ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี ๑.๔…

คลิกที่นี่เพื่อ อ่านต่อ

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คำสั่งคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. จัดทำแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) เรื่อง…

คลิกที่นี่เพื่อ อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์กรอบนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑)    ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑ โดยคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี  ยุทธศาสตร์และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ โดย คณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดย คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โดย คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  ข้อเสนอนโยบาย…

คลิกที่นี่เพื่อ อ่านต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาhttp://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&file=index&parentID=CAT0001415&categoryID=CAT0001418

และ http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0001415

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: