ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2547

เอกสารฉบับนี้นำเสนอ 2 ตอน คือแนวคิดการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3-5 ปี สำหรับการประเมินภายนอก และตัวบ่งและเกณฑ์การประเมิน ด้านผู้เรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน

คำนำ
บทนำ
ตอนที่ 1 แนวคิดการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3-5 ปี สำหรับการประเมินภายนอก
ตอนที่ 2 ตัวบ่ง และเกณฑ์การประเมิน ระดับปฐมวัย 3-5 ปี

– มาตรฐานด้านผู้เรียน
– มาตรฐานด้านผู้บริหาร
– มาตรฐานด้านครูผู้สอน

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th 

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN : 974-92103-7-9

เอกสารฉบับนี้เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้การเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติและพัฒนาเด็กตามศักยภาพ ในบรรยายกาศการเรียนปนเล่น ที่มีกระบวนการที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

คำนำ
คำเกริ่น

บทที่ 1

บทนำ ความสำคัญและแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย

 

บทที่ 2

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ตัวอย่าง แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เด็กปฐมวัย

 

บทที่ 3

ความสำเร็จของครูสู่ความเข้าใจของครอบครัวและชุมชน การสร้างแนวร่วมที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย สู่ความเข้าใจของครอบครัว และชุมชน

บทที่ 4

ผลสำเร็จที่สำคัญ
สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กระบวนการสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2548  ISBN : 974-559-727-9

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างนิทานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้น โดยคาดหวังไว้ว่าจะเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่จะช่วยสังคมในการบ่มเพาะเด็กด้วย “หนังสือนิทาน” รวมถึงการใช้ “หนังสือนิทาน” โดยมีกระบวนการที่เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในทุกกระบวนการ นับแต่การวางแผน การจัดการ การสร้าง รวมถึงการนำเสนอ

คำนำ

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่ 2 : นิทาน…ความหมายที่สำคัญของชีวิต

บทที่ 3 : บทบาทของนิทานต่อการพัฒนาเด็ก

บทที่ 4 : นิทานเล่มเล็กที่เด็กๆ ทำกระบวนการเปลี่ยนผู้เสพตัวเล็กให้เป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่

บทที่ 5 : นิทานเล่มเล็ก…ความสำเร็จที่สำคัญ

บรรณานุกรม

 

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

สรุปบทคัดย่อ เอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการวางแผนด้านการศึกษา (UNESCO: International Institute for Educational planning-IIEP)

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , |


 

 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-83

บทคัดย่อเอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนด้านการศึกษา ยูเนสโก (UNESCO: International Institute for Educational Planning หรือ IIEP) เป็นข้อมูลเบื้องต้น บทคัดย่อจัดกลุ่มนำเสนอตามประเด็นนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรและการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษาเอกชน การศึกษากับการอาชีพ ทรัพยากร การตรวจ ติดตาม และประเมินผล และการวางแผนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 เล่ม ที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาในรายละเอียดจากเอกสารฉบับเต็มต่อไป…

อ่านต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย (มีการจัดทำหลักสูตร/แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย และวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยค่ะ^_^)

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล, 10. แจกฟรีสื่อการสอน | Tags: , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้ เป็นการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อทราบสภาพการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินงาน

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที 2 วิธีการดำเนินงาน

 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล ด้านการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 • ความสำคัญและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • หน่วยงานที่จัดบริการ/จัดกระบวนการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
  • การจัดการดูแลเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
 • การจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
  • การจัดทำหลักสูตร/แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
  • วิธีการจัดการเรียนรู้
 • คุณภาพของเด็กปฐมวัย

บทที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมิน ปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินการ

 • สรุปผลการติดตามและประเมิน
 • ปัญหาอุปสรรค
 • ประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินการ

บรรณานุกรม

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดไฮสโคป

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-559-080-9

เอกสารฉบับนี้เป็นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย ตามแนวคิดไฮสโคป มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเองจากสิ่งแวดล้อม และมุ่งอธิบายให้ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้

ความเป็นมา

ทฤษฎีที่มีอิทธิพล

หลักการ

การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learing)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก (Adult-Child Interaction)

การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment)

กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine)

กระบวนการวางแผน-ปฏิบัติ-ทบทวน

การประเมิน (Assessment)

คลายข้อสงสัย

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , , , |


ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-559-086-1

เอกสารฉบับนี้เป็นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่ได้เตรียมไว้ และมุ่งอธิบายให้ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้

• ความเป็นมาของแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย

• โครงการเป็นประสบการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก

• การบันทึกข้อมูลสาระการเรียน

• การจัดการใน้องเรียนและกิจวัตรประจำวัน

• การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็ก

• การประยุกต์ใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ของโรงเรียนต้นแบบในประเทศไทย

  • การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ต้นแบบ
  • การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  • การจัดสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน
  • การจัดสิ่งแวดล้อมภายในอาคารเรียน
  • ตารางกิจวัตรและกิจกรรมในโรงเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-559-119-6

เอกสารฉบับนี้เป็นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่ได้เตรียมไว้ และมุ่งอธิบายให้ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้

1. ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย

2. ทัศนะต่อความเป็นมนุษย์

3. พัฒนาการของเด็กกับการเรียนรู้

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน

4.1 องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม

4.2 เนื้อหาการสอน

5. หนึ่งวันในโรงเรียนอนุบาลวอลอร์ฟ

บทสรุป

บรรณานุกรม

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , |


 

 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-559-007-6

กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย

เอกสารฉบับนี้ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ซึ่งมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ ให้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ…

อ่านต่อ

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กระบวนการการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , , , |


 

 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

กระบวนการการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เอกสารฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน ซึ่งการอ่านเป็นกระบวนการทำงานของสมองต่อการรับรู้และเรียนรู้เรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ บันทึกไว้เพื่อสื่อสารให้ตนเองและคนอื่นเข้าใจ…

อ่านต่อ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กลับไปหน้าที่แล้ว Next Entries »

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: