หลักการและข้อเสนอแนะการประเมินผลเด็กปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2546

หลักการและข้อเสนอแนะการประเมินผลเด็กปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา เอกสารเรื่อง “หลักการและข้อเสนอแนะการประเมินผลเด็กปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา” แสดงให้ เห็นถึงเทคนิค เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพร้อมของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดแปลและเรียบเรียงขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาการประเมินความพร้อมของเด็กปฐมวัย

 

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • คำนำ
 • ข้อกำหนดเชิงนโยบายในการประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย
 • บทนำ
 • จุดประสงค์ที่ 1 การประเมินความพร้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก
 • จุดประสงค์ที่ 2 การระบุความต้องการด้านสุขภาพ และการบริการพิเศษ
 • จุดประสงค์ที่ 3 การติดตามแนวโน้มและประเมินแผนปฏิบัติการ และการให้บริการ
 • จุดประสงค์ที่ 4 การประเมินสัมฤทธิผลทางวิชาการของนักเรียนครู และความรับผิดชอบของโรงเรียน
 • การผสมผสานจุดประสงค์ในการประเมินความพร้อมของเด็กปฐมวัย

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย (มีการจัดทำหลักสูตร/แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย และวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยค่ะ^_^)

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล, 10. แจกฟรีสื่อการสอน | Tags: , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้ เป็นการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อทราบสภาพการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินงาน

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที 2 วิธีการดำเนินงาน

 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล ด้านการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 • ความสำคัญและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • หน่วยงานที่จัดบริการ/จัดกระบวนการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
  • การจัดการดูแลเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
 • การจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
  • การจัดทำหลักสูตร/แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
  • วิธีการจัดการเรียนรู้
 • คุณภาพของเด็กปฐมวัย

บทที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมิน ปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินการ

 • สรุปผลการติดตามและประเมิน
 • ปัญหาอุปสรรค
 • ประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินการ

บรรณานุกรม

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: