07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน

กว่าจะเป็น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

Posted on 05/10/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , , , , |


 

กว่าจะเป็น พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

 1. ปรัชญาการศึกษาของไทย หลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไทย 
  Philosophy of Education of Thailand
 2. สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาของบุคคล
  Human Rights and Fundamental Freedoms in Education
 3. ความเสมอภาคทางการศึกษาและการไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้การศึกษาอบรม
  Equality on Education and Non- discrimination
 4. การศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคคล
  Educational Duty and Responsibility of Individuals
 5. เสรีภาพทางวิชาการและการวิจัย
  Academic Freedom
 6. แนวนโยบายพื้นฐานด้านการศึกษา
  Fundamental Educational Policy
 7. ระบบการศึกษา
  Educational System
 8. การวางรากฐานชีวิตในปฐมวัย
  Preparation for Life and Pre-school Education
 9. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  Basic Education
 10. การอุดมศึกษา
  Higher Education
 11. การศึกษาพิเศษ
  Special Education for the Handicapped
 12. การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
  Education for the Under Privileged
 13. การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  Education for the Gifted and Talented
 14. การศึกษาเฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม
  Education for Specific Purposes
 15. การศึกษาตลอดชีวิต
  Life-Long Learning
 16. การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
  Education for Employment
 17. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ (Micorsoft Word)
  Further Occupational Skill Training (PDF File)
 18. การศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม
  Education and Moral Development
 19. การศึกษากับศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (Micorsoft Word)
  Education and Culture and Thai Wisdoms
 20. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย
  Education and Development of Democracy
 21. การศึกษากับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Education and Development of Science and Technology
 22. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (หลักสูตร)
  National Education Guidelines
 23. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  Development of Learning Process
 24. การบริหารการศึกษา การกระจายอำนาจ
  Educational Decentralization
 25. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา
  Local Government and Education
 26. ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  Educational Resources
 27. การพัฒนาวิชาชีพครู
  Development and Promotion of Teaching Profession
 28. ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ : ก่อนระดับอุดมศึกษา
  National Standard for Education
 29. ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ : การอุดมศึกษา
  Quality Assurance and Accreditation
 30. บทบาทสถาบันศาสนากับการศึกษา (Micorsoft Word)
  Religious Organizations and Education (PDF File)
 31. บทบาทของครอบครัวกับการศึกษา
  Family and Education
 32. บทบาทของชุมชนกับการศึกษา
  Community and Education
 33. การศึกษาเอกชน
  Private Education
 34. บทบาทของเอกชนภาคธุรกิจ และสถานประกอบการกับการศึกษา
  Education and Private Enterprise
 35. บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการศึกษา
  Professional Associations and Education
 36. บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนกับการศึกษา (PDF File)
  Non-Governmental Organization and Educatio
 37. บทบาทของหน่วยงานอื่นของรัฐกับการศึกษา
  Other Government Agencies and Education
 38. การใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติด้านโทรคมนาคมกับการศึกษา (Micorsoft Word)
  National Telecommunication Resource and Education (PDF File)
 39. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  Information Technology for Education
 40. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา
  Development of National Information Infrastructure for Education
 41. บทบาทสื่อมวลชนกับการศึกษา
  Mass-Media and Education
 42. การปฏิรูปการศึกษา
  Educational Reform

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กฎหมายการศึกษา: กฎ, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และกฏหมายอื่นที่น่าสนใจ

Posted on 05/10/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , , , |


 

กฎ

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา – กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2548 – กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 – กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 – กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 – กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 – กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549 – กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 39 ค.(2) พ.ศ.2550 – กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550 – …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 – กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง – กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 – กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 – กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2550 – กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 – กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศ…

อ่านต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000014

 

ประกาศ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2554 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 – ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศ…

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 – ประกาศกระทรวงศึกษา…

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาเอกชน

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาเอกชน – ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้หลักสูตรของโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาและประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ.2546 – ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 สำหรับปีการศึกษา 2547 – ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 สำหรับปีการศึกษา 2548 – ประกาศสำนักบริหาร…

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ออกตามความในกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน – ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 พ.ศ.2547   …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และการยื่นคำขอ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับผู้มิใช่ผู้ปกครอง ซึ่งมีเด็กที่อายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ออกตามความในกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2553  …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่าง ๆ ของครุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ไปเป็นของคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งก…

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา – ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 2549 – ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) 2550 – ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง – ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก – ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น – ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ…

อ่านต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000015 

 

ระเบียบ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2546 – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัว นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2545 – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2547 – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2550 – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2551   …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ.2548 – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา  – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   พ.ศ.2553  …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภากรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และอนุกรรมการ พ.ศ 2548ุ – ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา2549  …

อ่านต่อ

 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา – ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรม เกี่ยวกับทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 – ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547 – ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปี ประเภทต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 – ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอุดมศีกษา พ.ศ. 2547 – ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นแล้วของข้อความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547 – ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณา…

อ่านต่อ

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา – ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 – ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 – ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546…

อ่านต่อ

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546   …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 – ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 – ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 – ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 – ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 – ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553  …

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน

ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยค่าธรรมเนียบการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2549 – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเบิกค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2549   …

อ่านต่อ

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549  …

อ่านต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000016

ข้อบังคับ

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา – ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2546 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2546 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2547 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2547 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการอุธรณ์ ค่าวินิจฉัยการพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549 – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมกา�…

อ่านต่อ

 

ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546

ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546 – ข้อบังคับสำนักบริหารงานวิทยาชุมชนว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  …

อ่านต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000017

กฏหมายอื่นที่น่าสนใจ

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

– พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 – พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 – พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528   พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 – พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 – พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 – พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 – พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 – พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 – พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 – พระราชบัญญัติการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 – พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 – พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิกการแพทย์ พ.ศ. 2547 – พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 – พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551    …

อ่านต่อ

 

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรมหาชน

พระราชบัญญัติ –  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา –  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 –  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 –  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 –  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 –  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 –  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 –  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 –  …

อ่านต่อ

 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000048

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กฎหมายการศึกษา: กฎกระทรวง

Posted on 05/10/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , , , |


 

กฎกระทรวง

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา – กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 – กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 (ยกเลิก) – กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550  – กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2545 – กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 – กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 – กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 – กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการ…

อ่านต่อ

ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน

ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน – กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2553 – กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553…

อ่านต่อ

ออกตามความในกฎหมายราชภัฏ

ออกตามความในกฎหมายราชภัฏ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ – กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ….

อ่านต่อ

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ยกเลิก) – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 – กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา การเลือกคณะกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546 – กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกา…

อ่านต่อ

ออกตามความในกฏหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ออกตามความในกฏหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน – กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 – กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 – กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 – กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ให้อนุปริญญาสำหรับผู้ที่สอนไว้ได้ครบทุกลักษณะวิชา ตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2549 – กฎกระทรวงกำหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 – กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 – กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549  …

อ่านต่อ

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา – กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549  …

อ่านต่อ

 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000013

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กฎหมายการศึกษา: พระราชกฤษฏีกา

Posted on 05/10/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , , , |


 

พระราชกฤษฏีกา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา – พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543   …

อ่านต่อ

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 – พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   …

อ่านต่อ

ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา – พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538 – พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ (ฉบับที่ 386) พ.ศ.2544 – พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 – พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 422) พ.ศ.2547 – พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2548 – พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548  – พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 – พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ. 2554…

อ่านต่อ

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

ออกตาม ความในกฎหมายอื่น ๆ – พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543 – พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547 – พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 – พระราช กฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 – พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2549  …

อ่านต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000012

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กฎหมายการศึกษา: พระราชบัญญัติ

Posted on 05/10/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , , , |


 

พระราชบัญญัติ

– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
– พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
– พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
– พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000011

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

กฎหมายการศึกษา: รัฐธรรมนูญ

Posted on 05/10/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , , , |


 

รัฐธรรมนูญ

– รัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราว 2475
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 2475
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2489
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) 2490
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2492
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2475 (แก้ไขเพิ่มเติม 2495)
– รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2502
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2511
– รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2515
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2517
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2519
– รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2520
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2521
– รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2534
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2534
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2549
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&categoryID=CAT0000010

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Home School และยุทธศาสตร์การสอน Homeschooling

Posted on 05/10/2012. Filed under: 04. วารสาร/บทความ, 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , , , , |


 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Home School

รูปแบบของการจัดการศึกษาแบบ Home School มีอยู่หลายรูปแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. Charlotte Mason Methods
เป็นรูปแบบที่ให้เด็กอยู่ในสถานการณ์จริงของชีวิต ให้เด็กเรียนรู้และศึกษาจากธรรมชาติเช่นการเรียนรู้กับกฎของธรรมชาติใน ทิศ อุณหภูมิโดยเด็กจะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ต่างไปทำการศึกษาเช่น ดินสอ กล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล กระดาษ อาหาร การเรียนให้ความสำคัญต่อการคิดผ่านการแก้ปัญหา

2. Montessori Homeschooling Methods
การสอนแบบนี้มักจะจัดเป็นการสอนสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนให้เหมาะสม เช่น การให้เด็กทำการจักสาน หรือหัตกรรมจากกะลามะพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เด็กได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ออกมาให้เต็มที่ เน้นการอิสระทางความคิด ทำให้เด็กค้นพบ สิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองในซีกซ้ายของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ คือความคิด ตรรกะ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประมาณ การพยากรณ์ และการคำนวณเป็นต้น

3. Waldorf Education Methods
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กเช่นเดียวกับ Montessori ซึ่ง มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบรอบด้าน โดยมีความเชื่อว่าการศึกษานั้นจะพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ เช่นเด็กวัยแรกเกิดถึงช่วงอายุ 7 ปีนั้นจะเกิดการเรียนรู้จากการกระทำ ในช่วง 7-14 ปีการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความประทับใจในสิ่งต่างๆ ความดีความงามที่เห็นอยู่ และในช่วง 14-21 ปีการเรียนรู้หลักเกิดขึ้นจากการใช้ความคิด ซึ่งการกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เป็นการเน้นให้เด็กใช้สมองในซีกขวา

4. Classical Education Methods
มีความเชื่อว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นครูคนแรกของลูก ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ และการจัดการศึกษาควรจะจัดในรูปแบบของการบูรณาการของชีวิต วิชาที่เรียนในรูปแบบการจัดการศึกษามักจะเป็นทางด้าน ศิลปศาสตร์ ไวยกรณ์ หลักภาษา ตรรกศาสตร์ การพูด ส่วนใหญ่ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะเน้นให้มีศิลปะในการพูด การสื่อสาร และการเขียน โดยแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มและจัดการเรียนรู้ในลักษณะดังนี้

 • อนุบาล ถึง เกรด 6 เน้นความจำ
 • เกรด 7-8 เน้นที่ความมีเหตุ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • เกรด 9-12 เน้นทักษะการคิดการพูดในที่สาธารณะ และกลุ่มนี้จะไม่เห็นด้วยกับการการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาจัดการเรียนการสอน

5. Unschooling Methods
ในรูปแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะไม่ยอมรับ กฎ กติกาในการจัดการเรียนการสอนที่รัฐจัดให้ เน้นการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยพ่อแม่จะเป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของตนเอง รวมถือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ความสำคัญบูรณาการของสหวิชาและเรียนรู้จากธรรมชาติ

6. Traditional Methods หรือ Schoo-at-home
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้นั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับที่โรงเรียนทั่วไปจัดขึ้น แต่ที่แตกต่างกันคือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน หลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนปกติจัดสำหรับนักเรียนทั่วไป

ยุทธศาสตร์การสอน Homeschooling

เขียนโดย ดร. Brain D. Ray
ข้อมูลจาก http://www.//lifeway.com/lwc

จากหลาย ๆ รายงานการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้ที่บ้านจะจัดการสอนในระดับการศึกษาที่สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนทั่วไป และจากงานวิจัยให้ข้อเสนอว่าการเรียนรู้ที่บ้านส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในวัยผู้ใหญ่ แม้จะมีบางงานวิจัยที่ศึกษาหายุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็พบว่า ผู้ปกครองและเด็กที่ได้รับการศึกษาแบบโฮมสคูลก็ดำเนินการเรียนการสอนอย่างถูกต้องอยู่แล้ว

สาระเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสอนของผู้ให้การเรียนรู้ อยู่บนพื้นฐานด้านประสบการณ์ การอ่านออก การเขียนได้ ข้อคิดข้างล่างนี้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสอน Homeschooling ที่มีรายงานไว้ ผู้ปกครองอาจนำข้อคิดเหล่านี้มาผสมผสานกันได้

 1. การนำวิธีการดั้งเดิมมาใช้สอน เครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการเรียนวิชาใด ๆ ก็ได้ เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยไวยากรณ์ ตรรกวิทยา และวาทศิลป์
 2. จัดการเรียนการสอนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน หรือโฮมสคูลแบบผ่อนคลาย จัดการเรียนการสอนให้กลมกลืนกับความเป็นไปของสังคมโดยรอบไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อท้องถิ่น และประเทศชาติหรือโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน
 3. โรงเรียนอยู่ที่บ้าน โดยทั่วไปผู้ปกครองจะให้การศึกษาเช่นเดียวกับที่ตนเองได้รับการสอนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีโครงสร้างระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างชัดเจนและเด่นชัด แต่ก็ยังไม่มีการบูรณาการขอบเขตของสาขาวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน
 4. โครงสร้าง/ความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้ เนื้อหาที่เรียนโดยปกติแล้วจะนำมาจากหนังสือเล่มเล็กๆ ที่หาซื้อได้ทั่วไป หรือนำมาจากคอมพิวเตอร์และศึกษาไปตามลำดับ เป็นขั้นเป็นตอน โดยเน้นที่ผลตอบสนองอย่างฉับพลันต่อผู้เรียนในขณะนั้น ผู้ปกครองจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้บริหารจัดการมากกว่าจะเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน
 5. หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้นำเสนอความรู้ที่เชื่อมโยงกัน ให้ง่ายต่อผู้เรียนที่จะเรียน และจดจำ เช่น คณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน
 6. ไม่เรียกว่าโรงเรียน วิธีนี้จะเน้นให้เด็กๆ มีอิสระที่จะคิดค้น ศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ในขอบเขตที่ผู้ปกครองสามารถจะจัดให้ได้ โดยที่เราไม่ได้กล่าวว่าการให้อิสระในการเรียนแก่เด็กเท่ากับว่าเป็นการอนุญาตให้พวกเขาประพฤติชั่ว
 7. มุมมองโลก เน้นว่าการศึกษาทุกรูปแบบมีคุณค่า และเป็นแรงผลักดันความคิดและความเชื่อต่างๆ และไม่มีรูปแบบการศึกษาแบบใดที่แตกต่างกัน มุ่งให้เกิดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมกันในด้านสื่อการสอน กิจกรรม และแนวคิด

ตัวอย่างเช่น : การเข้าถึงหลักการต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นที่การวิจัยบทความทางศาสนาเพื่อระบุถึงหลักการหรือความเชื่อพื้นฐาน เหตุและผลที่ได้จากความเชื่อซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์หรือการเมืองการปกครอง การเชื่อมโยงหลักการที่ได้เข้ากับลักษณะนิสัยของผู้เรียนและการควบคุมตนเอง และบันทึกเป็นการเขียนประโยชน์ใช้สอย ของหลักการต่างๆ และความเข้าใจในชีวิตและการดำเนินชีวิต วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโฮมสคูลที่กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของยุทธศาตร์การสอนที่มีประสิทธิภาพที่สนับสนุนโดยนักวิจัยด้านการศึกษาและนักทฤษฎี ดังนั้นผู้จัดโฮมสคูลที่นำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้และให้ความสำคัญกับวิชาการก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

กุญแจสู่ความสำเร็จของผู้เรียนดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ ดังนี้

 • ทำให้การเรียนรู้ที่บ้านเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (interactive) มากกว่าจะเป็นหน้าที่ต่อเนื่องที่ผู้เรียนจะต้องรับมือ ซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีการสนทนากันมากขึ้น มีความเป็นเอกเทศและสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาในการสอนได้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเพียงพอต่อเนื้อหาที่เรียนก่อนที่สอนบทเรียนต่อๆ ไป
 • มีเรียนพิเศษบางภาระงาน
 • มีบทบาททางสังคมและการติดต่อสื่อสาร
 • เพิ่มพูนทางวิชาการเต็มที่
 • เกิดผลดีต่อการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม
 • มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสูง

เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษา Homeschooling ตามทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ของ Robert Merton ซึ่ง Robert Merton ได้วิเคราะห์การทำหน้าที่ของสิ่งต่างๆในสังคม พฤติกรรมหรือความคิดของมนุษย์ไม่ได้ทำหน้าที่ในเชิงบวกทั้งหมด การกระทำหรือความคิดอันใดอันหนึ่งสามารถเป็นหน้าที่เชิงบวก (Function) สำหรับบางระบบ แต่กลับเป็นหน้าที่เชิงลบ (dysfunction)ต่อบางระบบได้ ในอีกแง่มุมหนึ่งการทำหน้าที่ที่เห็นได้ชัด (manifest function) และการทำหน้าที่ที่ไม่เห็นเด่นชัด (latent function)

หากพิจารณาการทำหน้าที่เชิงบวกและการทำหน้าที่เชิงลบ จะพบว่าผลที่เกิดขึ้นตามมาบางอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจทำ เช่นโรงเรียนมีหน้าที่เด่นชัดในเชิงบวก (manifest function) ในการให้การศึกษา ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่โดยไม่ตั้งใจ (latent function)ได้แก่สนับสนุนสำนักพิมพ์ต่างๆให้ผลิตตำรา//แบบเรียน ยังทำหน้าที่ในเชิงลบ (dysfunction) ได้แก่ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายให้บุตรเรียนพิเศษ/สอนการบ้าน ส่วนหน้าที่เชิงลบแบบไม่ตั้งใจทำ (latent function)ได้แก่นักเรียนที่เรียนพิเศษได้คะแนนสูง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 แบบ

ขณะที่โรงเรียนได้ทำหน้าที่สะท้อนชีวิตในสังคม ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองที่ดีงามของชีวิต จัดหลักสูตรเนื้อหาสำหรับประกอบอาชีพและมุ่งพัฒนาจิตใจ และเน้นที่ตัวมนุษย์ผู้สร้างอนาคตด้วยตนเอง การจัดการศึกษาแบบ Homeschooling ได้เน้นที่ตัวมนุษย์เป็นสำคัญด้วย ผู้ปกครองทำหน้าที่แนะแนวการจัดกิจกรรม สนับสนุนการเรียน สื่อการเรียน จัดบ้านเป็นโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเรียนและปฏิบัติกิจกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

หากคุณภาพของกระบวนการดี ย่อมทำให้คุณภาพผลผลิตดีด้วย หากบ้านเราจัดการศึกษาแบบ homeschooling จะทำให้ประเทศมีเด็กเก่งในหลากหลายวิชา ในหลากหลายอาชีพ และหลากหลายประสบการณ์เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาด้านสติปัญญา กาย อารมณ์ และสังคมให้อยู่ร่วมกันในสังคมและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อดำรงชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุข…

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

รวม 125 คำศัพท์ที่ชาวอังกฤษใช้ต่างกับชาวอเมริกัน

Posted on 27/09/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , |


ในอดีตประเทศอังกฤษเคยเป็นมหาอำนาจของโลก มีดินแดนในอาณานิคมอยู่ทั่วโลก จึงได้นำภาษาอังกฤษของตนไปเผยแพร่ไว้ทั่วโลก จนปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง สำหรับสื่อสารกันระหว่างประเทศต่างๆ เมื่อมีการใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วโลกนี้เองจึงทำให้เกิดภาษาอังกฤษหลากหลาย สำเนียงตามแต่ละประเทศที่ใช้ เช่น สำเนียงอังกฤษ สำเนียงอเมริกัน สำเนียงแคนาดา สำเนียงออสเตรเลีย สำเนียงสิงคโปร์ สำเนียงอินเดีย เป็นต้น แต่นอกเหนือจากสำเนียงแล้ว การใช้คำศัพท์ก็ยังมีความแตกต่างกันด้วย เช่น สิ่งของสิ่งเดียวกันแต่ภาษาอังกฤษในท้องถิ่นหนึ่งเรียกต่างจากภาษาอังกฤษใน อีกท้องถิ่นหนึ่ง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) ซึ่งถือว่าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงและคำศัพท์ดั้งเดิม ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษและแพร่หลายทั่วโลกมาตั้งแต่อดีต และ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ที่ถ่ายทอดมาจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแต่สำเนียงและคำศัพท์บางคำได้เพี้ยนหรือ พัฒนาจนต่างออกไป ใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแพร่หลายไปทั่วโลกหลังจากที่สหรัฐอเมริกา ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกแทนประเทศอังกฤษ

ด้วยความที่ภาษาอังกฤษทั้ง 2 แบบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะเรื่องของคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันแต่หมายถึงสิ่ง เดียวกัน ซึ่งมีคำศัพท์จำพวกนี้อยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองยิ่งเกิดปัญหาหนัก เพราะบางคนใช้คำศัพท์จากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แต่บางคนใช้คำศัพท์จากภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ยิ่งกว่านั้นบางคนยังใช้ทั้งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันปะปนกันอยู่ ในประโยคเดียวโดยไม่รู้ตัวก็มี ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารอยู่มิใช่น้อย

ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือเราจะต้องจดจำคำศัพท์ทั้งอังกฤษแบบอังกฤษและแบบ อเมริกันให้ได้ทั้ง 2 แบบ และเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามความถนัดของเรา หรือตามความเหมาะสมของผู้ที่เราจะสื่อสารด้วย โดยไม่ใช้ปะปนกัน สำหรับเรื่องสำเนียงนั้นก็ควรทำเช่นเดียวกัน

ตารางด้านล่างนี้เป็นการรวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน 125 คำ ที่ ใช้กันอยู่บ่อยๆ แต่มีทั้ง 2 แบบ คือ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน พร้อมคำแปลของคำศัพท์ เพื่อให้พยายามจดจำกันให้ได้ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไป

ชนิดคำ

 

คำแปล

American English

British English

1. alumnus graduate ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
2. antenna aerial เสาอากาศ
3. anyplace anywhere ทุกแห่ง
4. apartment flat ห้องชฺด
5. attorney barrister, solicitor ทนายความ
6. baby carriage pram รถเข็นเด็ก
7. baggage luggage หีบห่อ, กระเป๋า
8. bar pub ร้านเหล้า
9. bill bank note ธนบัตร
10. billboard hoarding ป้ายโฆษณา
11. blow-out puncture ทุบทำลาย
12. broiler grill ย่าง
13. cab taxi รถยนต์รับจ้าง
14. can tin กระป๋อง
15. candy Sweets ลูกกวาด
16. checker draught หมากรุก
17. closet wardrobe ตู้เสื้อผ้า
18. collect call reverse charge โทรศัพท์แบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
19. cookie biscuit ขนมปังกรอบ
20. corn maize ข้าวโพด
21. crazy mad บ้าคลั่ง
22. crib cot โรงเลี้ยงสัตว์
23. cuff turnup ปลายขากางเกง
24. dessert sweet ของหวาน
25. diaper nappy ผ้าอ้อม
26. dish-towel tea-towel ผ้าเช็ดจาน ช้อน ถ้วย
27. divided highway dual carriageway ถนน 2 ฝั่ง ที่มีเกาะกลางกนน
28. drape curtain ผ้าม่าน
29. drug store Chemist’s ร้านขายยา
30. elevator lift ลิฟต์
31. engineer (train) engine driver คนขับรถไฟ
32. eraser rubber ยางลบ
33. faculty staff (of a university) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
34. fall autumn ฤดูใบไม้ร่วง
35. faucet tap ก๊อกน้ำ
36. fender wing บังโคลนรถยนต์
37. first floor ground floor ชั้นล่าง
38. flashlight torch ไฟส่องทาง
39. freeway motorway ถนนใหญ่สำหรบรถใช้ความเร็วสูง
40. french fries chips มันฝรั่งทอด
41. garbage can dustbin, rubbish-bin ถังขยะ
42. garbage collector dustman คนเก็บขยะ
43. garbage, trash rubbish ขยะ

ชนิดคำ

 

คำแปล

American English

British English

44. gasoline petrol น้ำมันรถยนต์
45. gear-shift gear-lever เปลี่ยนเกียร์รถยนต์
46. generator dynamo เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
47. highway main road ทางหลวง
48. hobo tramp คนจรจัด
49. hood bonnet กระโปรงหน้ารถยนต์
50. intermission interval เวลาพัก
51. intersection crossroads ทางแยก
52. janitor caretaker ภารโรง
53. kerosene paraffin น้ำมันก๊าด
54. line queue แถว
55. liquor store off-license ร้านขายเครื่องดึ่มที่มีแอลกอฮอล์
56. mad angry โกรธ
57. mail post จดหมาย
58. mailbox postbox กล่องใส่จดหมาย
59. mailman, mail carrier postman บุรุษไปรษณีย์
60. math maths คณิตศาสตร์
61. mean nasty, vicious ต่ำทราม
62. motor engine เครื่องยนต์
63. movie film ภาพยนตร์
64. muffler silencer หม้อพักของรถยนต์
65. no place nowhere ไม่มีที่ไหน
66. oil-pan sump อ่างใส่น้ำมันเครื่องยนต์
67. one-way single (ticket) ตั๋วโดยสารชนิดไปเที่ยวเดียว
68. optometrist optician ช่างทำแว่นตา
69. overpass flyover สะพานลอย
70. pacifier dummy จุกนมปลอมสำหรับเด็ก
71. pants trousers กางเกง
72. pantyhose tights ถุงน่อง
73. patrolman constable พลตำรวจ
74. pavement road surface ผิวถนน
75. peek peep แอบมอง
76. pitcher jug เหยือก, คนโท
77. pocket-book, purse handbag กระเป๋าใส่สตางค์ใบเล็ก ๆ
78. potato chips potato crisps มันฝรั่งทอด
79. private hospital nursing home บ้านพักผู้ป่วย
80. railroad railway ทางรถไฟ
81. raincoat mackintosh เสื้อกันฝน
82. raise rise (in salary) ขึ้นเงินเดือน
83. realtor estate agent นายหน้าซื้อขายที่ดิน
84. restroom public toilet ห้องน้ำสาธารณะ
85. round trip return (ticket) ตั๋วโดยสารชนิดไป-กลับ
86. rubber condom ถุงยางอนามัย
87. rubber Wellington boot รองเท้าบู๊ทกันน้ำ
88. schedule timetable ตารางสอน, ตารางเวลา
89. scotch tape sellotape แถบกาวพลาสติกมียางสำหรับรัดของ
90. sedan saloon (car) รถยนต์นั่ง 4 ประตู
91. semester term ภาคการเรียน

ชนิดคำ

 

คำแปล

American English

British English

92. shorts underpants กางเกงขาสั้น
93. gasoline petrol น้ำมันรถยนต์
94. shoulder (of road) verge (of road) ไหล่, ถนน, ขอบถนน
95. sidewalk pavement ทางเท้า
96. sneakers gym shoes รองเท้าผ้าใบพื้นยาง สำหรับเล่นกีฬา
97. someplace somewhere บางที่
98. spigot tap (outdoors) จุกอุดรูถังน้ำ
99. spool of thread reel of cotton หลอดม้วนด้าย
100. stingy mean ใจแคบ, ขี้เหนียว
101. store shop ร้าน
102. stove cooker เตาหุงต้ม
103. stroller push-chair รถเข็น
104. subway underground railway รถไฟใต้ดิน
105. suspenders braces สายพาดไหล่ รั้งกางเกงแทนเข็มขัด
106. sweater jersey, jumper, pullover เสื้อ, ไหมพรม
107. the movies the cinema ภาพยนตร์
108. thread cotton ฝ้าย
109. thumbtack drawing-pin หมุดติดกระดาษ
110. traffic circle roundabout วงเวียนกลับรถ
111. trashcan dustbin, rubbish-bin ถังขยะ
112. truck lorry รถบรรทุก
113. trunk boot ช่องเก็บของท้ายรถยนต์
114. turnpike toll motorway ด่านเก็บเงินทางด่วน
115. undershirt vest เสื้อชั้นใน
116. vacation holiday วันหยุดยาว
117. vacuum cleaner hoover เครื่องดูดฝุ่น
118. vest waistcoat เสื้อกั๊ก
119. wash up wash your hands ล้างมือ
120. wheat corn ข้าวสาลี
121. windshield windscreen กระจกหน้ารถยนต์
122. wreck crash ชน, แตก, พัง
123. wrench spanner กุญแจปากตาย
124. yard garden สนามหญ้า, สวน
125. zipper zip ซิป

ขอขอบคุณผู้แนะนำ : Ms.Uthaiwan Reith 

Post By: แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการศึกษา

Posted on 27/09/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , |


คำศัพท์เหล่านี้ “แม่น้องปัญปัน” ได้รวบรวมด้วยตัวเองจากหลายแหล่งที่มานะคะ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มาก ก็น้อย

คำศัพท์ – ความหมาย

คำสำคัญที่แสดงถึงการมีพฤติกรรมหรือความรู้ ในระดับต่างๆ

ของ Bloom Taxonomy’s Revised 

1. Remembering การจำ

Choose เลือก   Quote การอ้างถึง
Cite กล่าวอ้างถึง   Read อ่านได้
Describing อธิบาย   Recall การจำได้
Distinguish บอกความแตกต่าง   Recite ท่องจำ หรืออ่านออกเสียง
Give example ยกตัวอย่าง   Recognising รู้จัก จำได้
Group จัดกลุ่ม   Record บันทีกข้อมูล
Identifying การระบุ   Relate บอกความสัมพันธ์
Know รู้   Repeat การทำซ้ำ
Label การให้สัญลักษณ์   Reproduce ลอก หรือถอดแบบ
List การทำรายการสิ่งทีเรียนมาแล้ว   Retrieving การดึงข้อมูลมาใช้
Listen ฟังรู้เรื่อง   Review ทบทวน
Listing จัดทำรายการ   Select คัดเลือกได้
Locating การบอกตำแหน่ง   Show แสดงให้ดู
Match จับคู่   Sort เรียงลำดับได้
Memories จำ จำใส่ใจ   Underline บอกคำอธิบายใต้ภาพ
Naming การบอกชื่อ   Write เขียนเป็น
Outline บอกเค้าโครงเรื่อง      

2. Understanding การเข้าใจ

Account for ทำบัญชีสำหรับ   Interpret แปลความหมาย
Annotate ให้คำจำกัดความ   Interpreting การแปลความหมาย
Associate เชื่อมสัมพันธ์ มีส่วนร่วม   Observe สังเกต
Classifying การจัดจำแนกหมวดหมู่   Outline ทำเค้าโครงเรื่อง
Comparing การเปรียบเทียบ   Paraphrase เรียบเรียงใหม่
Describe บรรยาย   Paraphrasing การเรียบเรียงใหม่
Discuss อภิปราย   Reorganize จัด หรือเรียบเรียงใหม่
Estimate ประมาณค่า   Report รายงาน
Exemplifying การยกตัวอย่างประกอบ   Research ค้นคว้า หรือวิจัย
Explaining อธิบาย   Restate กล่าวใหม่ แถลงใหม่อีกรอบ
Give examples of ให้ตัวอย่างประกอบ   Retell บอกอีกครั้ง
Give main idea บอกความคิดหลักของเรื่อง   Review ทบทวน
Identify ระบุ   Summarising การสรุปความ
Inferring การสรุปอ้างอิง   Translate แปลความหมาย

3. Appling การนำไปใช้

Apply ประยุกต์ใช้   Interpret แปลความหมาย
Calculate คาดคะเน   Interview สัมภาษณ์
Carrying out การลงมือทำ   Make ทำ
Change การเปลี่ยนแปลง   Manipulate การจัดกระทำ
Collect การสะสม   Operate ปฏิบัติ หรือทำงาน
Compute การคำนวณ   Paint การวาดภาพ
Construct สร้าง หรือผูกเรื่อง   Practice ฝึกปฏิบัติ
Demonstrate การสาธิต   Sequence การเรียงลำดับ
Dramatis การแสดงละคร   Show การแสดงให้ดู
Executing การจัดการ   Solve การแก้ปัญหา
Exhibit การจัดนิทรรศการ   Translate การแปลความหมาย
Illustrate การใช้ภาพประกอบ   Use ใช้
Implementing การนำไปปฏิบัติ   Using การใช้

4. Analyzing การวิเคราะห์

Analyze วิเคราะห์   Group จัดกลุ่ม
Appraise การตีค่า   Inquire สืบเสาะ สืบสวน
Arrange เรียงลำคับ   Inspect ตรวจสอบอย่างละเอียด
Attributing การให้เหตุผล การอ้างเหตุผล   Investigate ตรวจสอบหาความจริง
Calculate คำนวณ   Order สั่ง
Categorize จัดหมวดหมู่/จัดกลุ่ม/ประเภท   Organising การจัดระบบ
Compare เปรียบเทียบ   Outlining การจัดทำเค้าโครงเรื่อง
Comparing การเปรียบเทียบ   Probe สืบสวน,ตรวจสอบ,ค้นหา
Contrast หาลักษณะตรงข้ามของสิ่ง 2 สิ่ง   Question การตั้งคำถาม
Debate การโต้แย้ง การถกเถียง   Relate หาความสัมพ้นธ์
Deconstructing การคัดแยกสิ่งเจือปนออก   Research ศึกษาค้นคว้า
Detect สืบค้น สืบสวนสอบสวน   Separate แยกกลุ่ม
Diagram ทำแผนผัง   Sequence ลำดับเรื่อง
Dissect ชำแหละจำแนก   Sift กรอง หรือคัดเลือก
Distinguish จำแนกความแตกต่าง   Structuring การกำหนดโครงสร้าง
Examine ทดสอบ,ตรวจสอบ,พินิจพิจารณา   Survey สำรวจ
Experiment ทดลอง   Test ทดสอบ
Finding การค้นพบ, สิ่งที่ค้นพบ      

5. Evaluating ประเมินค่า

Appraise ตีค่า   Judge ตัดสิน, ลงความเห็น
Argue โต้แย้ง   Judging การตัดสิน
Assess ประเมินค่า   Justify ตัดสิน, ใช้เหตุผลตัดสิน
Checking การตรวจสอบ   Measure วัด, หาค่า
Choose เลือก   Monitoring กำกับติดดาม
Compare เปรียบเทียบ   Predict ทำนาย
Conclude สรุป   Prioritise เรียงลำดับความสำคัญ
Criticize วิจารณ์, แสดงความคิดเห็น   Probe สืบสวน,ตรวจสอบ,ค้นหา
Critiquing วิจารณ์, การวิจารณ์   Rank เรียงลำคับ
Debate อภิปรายโต้แย้ง   Rate ประมาณค่าความสำคัญ
Decide ตัดสินใจ   Recommend แนะนำ
Deduce อนุมาน,ลงความเห็น/สรุปจาก   Reject ไม่ยอมรับ
Defend ปกป้อง   Revise ปรับปรุง
Detecting การสืบค้น   Score ให้คะแนน
Determine กำหนด/ประเมิน   Select คัดเลือก
Discriminate จำแนก   Tell why บอกเหตุผลว่าทำไม
Evaluate ประเมินผล   Testing การทดสอบ
Experimenting ทดลอง   Validate ตรวจสอบความถูกต้อง
Hypothesising ตั้งสมมติฐาน   Value ให้คุณค่า
Infer อ้างถึง      

6. Creating การสร้าง

Act ปฎิบัติ   Imagine จินตนาการ
Assemble รวบรวม   Improve ปรับปรุง
Blend ผสมคลุกเคล้า, ผสมผสาน   Invent ประดิษฐ์
Compile รวบรวม, เรียบเรียง   Inventing การประดิษฐ์
Compose เขียนเรียงความ   Organize จัดระบบ
Concoct ปรุง, ประกอบขึ้น, ผสมกัน   Originate ริเริ่ม ก่อให้เกิด
Construct สร้าง   Plan วางแผน
Constructing การสร้าง   Planning การวางแผน
Designing ออกแบบ   Predict ทำนาย
Develop พัฒนา   Prepare ตระเตรียม, เตรียมพร้อม
Devise ประดิษฐ์, ออกแบบ   Produce ผลิต
Devising การประดิษฐ์, การออกแบบ   Producing การสร้าง/ ผลิต
Forecast พยากรณ์   Propose เสนอ
Formulate สร้างสูตร   Set up ติดตั้ง
Generate สร้างสิ่งใหม่      

 คำศัพท์ : หลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

Accelerated program หลักสูตรแบบเร่งรัด
Accommodation การปรับเปลี่ยนการประเมินเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน
Accountability ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
Alternative curriculum หลักสูตรทางเลือก
Alternative school โรงเรียนทางเลือก
AP program หลักสูตรทีผู้เรียนเรียนไว้ล่วงหน้า
Benchmark ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในระยะช่วงชั้น, มาตรฐานเมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น
Content standard

Curriculum standard

มาตรฐานสาระความรู้

(want to know and be able to do)

Core curriculum หลักสูตรแกน
Core learning แกนหลักของการเรียนรู้
Course requirement ขัอกำหนดของรายวิชา
Course syllabus ประมวลการสอน กำหนดการสอน
Criterion – reference test แบบทดลอบแบบอิงเกณฑ์
Curriculum alignment การเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
Curriculum framework การกำหนดโครงร่าง/โครงสร้างหลักสูตร
Discipline – based curriculum การจัดหลักสูตรเป็นรายวิชา
Equality ความเสมอภาค
Higher – order thinking การคิดขั้นสูง
Honor program หลักสูตรระดับโปรแกรมสำหรับเด็กเก่ง
Integrated curriculum หลักสูตรบูรณาการ
Learning objective

Learning outcome

ผลการเรียนรู้
Learning style รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
Lesson plan แผนระดับบทเรียน (แผนการสอน)
Lifelong learning standard มาตรฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Local/ School curriculum หลักสูตรท้องถิ่น
Magnet school โรงเรียนที่มีความเข้มขันทางวิชาการสูงมากในทางใดทางหนึ่ง

ที่ไม่แบ่งแยกผู้เรียน (โดยนำเอาวิชาชีพมาเป็นแกนของหลักสูตร)

Mended curriculum หลักสูตรทีประเทศจัดทำขึ้นเอง
Modular curriculum หลักสูตรทีมีลักษณะแบบโมดูล
Norm-referenced test แบบทดสอบอิงกลุ่ม
Opportunity to learn (OTL) การให้โอกาสในการเรียนรู้
Performance standard มาตรฐานความสามารถ
Scope ขอบข่ายการเรียนรู้
Scoring rubric เกณฑ์การประเมิน
Sequence ลำดับการเรียนรู้
Standard – based assessment การประเมินตามมาตรฐาน
Standard – based curriculum หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน
Standard – based education การจัดการศึกษาแบบอิงมาตรฐาน
Standardize test แบบทดสอบมาตรฐาน
Strand, content area สาระ
Thinking curriculum หลักสูตรการคิด
Unit – based curriculum

Theme – based curriculum

การจัดหลักสูตรแบบหน่วย
Unit plan แผนระดับหน่วยการเรียน
Work – based education การจัดโปรแกรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาชีพ (การบูรณาการวิชาการและวิชาชีพ)
Written curriculum หลักสูตรทีท้องถิ่นจัดทำขึ้นเอง

คำศัพท์ : ระดับการศึกษา

 

ระดับชั้น

 

คำศัพท์ที่ใช้

 

อนุบาล

PRE – SCHOOL/ KINDERGARTEN LEVEL (ANUBARN)

ชั้น

นักเรียน

ครู

 : I, II, III หรือใช้ตัวเลข หรือใช้ One, Two, …

: Preschoolers / Pre – school children

: Teacher

ประถมศึกษา

PRIMARY LEVEL (PRATHOMSUKSA)

ชั้น

นักเรียน

ครู

 : I, II, III, IV, V, XI, หรือใช้ตัวเลข, หรือใช้ One, Two,….

ชั้น ป.1 เทียบได้เท่ากับ เกรด 1 (Grade1)

: Pupils (Cambridge International Dictionary of English ฉบับปี 1995

ให้ความหมายคำว่า Pupil ว่า Children at primary school

: Teacher

มัธยมศึกษา

SECONDARY LEVEL (MATTHAYOMSUKSA)

นักเรียน

ครู/อาจารย์

 

 

 

: Student

: Teacher

มัธยมศึกษาตอนต้น Lower secondary level

ชั้น : I, II, III, หรือใช้ตัวเลข หรือใช้ One, Two, Three,…

ม.1 เทียบได้กับเกรด 7 (Grade 7)

มัธยมศึกษาตอนปลาย Upper secondary level

ชั้น : IV, V, VI, หรือใช้ตัวเลข หรือใช้ Four, Five, Six

ม.4 เทียบได้กับ เกรด 10 (Grade 10)

ประกาศนียบัตร

(หลังจากจบระดับ ม.3)

CERTIFICATE LEVEL (ใช้โดย Somwung Pitiyanuwat and Others, 2002)

 

ชั้น

นักเรียน

ตัวอย่าง

อาจารย์

: I, II, III, หรือใช้ First, Second, Third year

: Certificate level student

: นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 = Second year certificate level students

: Teacher

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

(หลังจบชั้นประกาศนียบัตร)

DIPLOMA LEVEL

 

ชั้น

นักเรียน

ตัวอย่าง

อาจารย์

: I, II, หรือใช้ First, Second, year

: Diploma level student

: นักเรียนชั้น ปวส. = Diploma level students

: Instructor/Lecturer

อุดมศึกษา

และปริญญาตรี

: COLLEGE/ UNIVERSITY/ TERTIARY LEVEL

: BACHELOR’S DEGREE LEVEL/ UNDERGRADUATE LEVEL

ชั้น

นิสิต/นักศึกษา

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

: First year / Freshman

Second year / Sophomore

Third year / Junior

Fourth year / Senior

: College / university student หรือ undergraduate student

: Lecturer หมายถึง Specialist teacher

(บางครั้งใช้ Instructor หมายถึงผู้สอนที่ลงมือปฏิบัติฝึก)

: Assistant Professor (Asst.Prof.)

: Associate Professor (Assoc.Prof.)

: (Full) Professor (Prof.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

(หลังจบปริญญาตรี)

GRADUATE DIPLOMA LEVEL

นิสิต/นักศึกษา

อาจารย์

: Graduate diploma student

: เช่นเดียวกับผู้สอนในระดับปริญญาตรี

 

ระดับชั้น

 

คำศัพท์ที่ใช้

 

บัณฑิตศึกษา

GRADUATE  STUDIES

บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ชั้น

นิสิต / นักศึกษา

อาจารย์

วิทยานิพนธ์

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ประธานควบคุม

กรรมการควบคุม

การสอบประมวลความรู้

ผู้สอบ

: Graduate School / Faculty of Graduate Studies

: MASTER’S DEGREE LEVEL/ GRADUATE LEVEL/ POSTGRADUATE LEVEL

: First year / Second / Third year

: Graduate student / Master student / Postgraduate student

: เช่นเดียวกับผู้สอนในระดับปริญญาตรี แต่จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มพิเศษ

เรียกอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาว่า “Graduate Faculty”

: Master Thesis

: Thesis Advisory Committee

: Principal Adviser

: Co – adviser

: Comprehensive Examination

: Examiner : internal , external, foreign

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

(ภายหลังจบปริญญาโท)

ยังไม่ชัดเจนการใช้คำนี้ในภาษาอังกฤษและเป็นระดับ

/ โปรแกรมการศึกษาที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย

ปริญญาเอก

DOCTOR’S DEGREE LEVEL/ GRADUATE LEVEL /POSTGRADUATE LEVEL

ชั้น

นิสิต/ นักศึกษา

อาจารย์

วิทยานิพนธ์/ ปริญญานิพนธ์

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

ประธานควบคุม/กรรมการควบคุม

: First / Second / Third / Fourth year

: Graduate student / Doctoral student / Postgraduate student

: เช่นเดียวกับระดับปริญญาโท

: Doctoral Dissertation

: Dissertation Advisory Committee

: Dissertation Advisory Committee

: เช่นเดียวกับระดับปริญญาโท

ประกาศนียบัตรภายหลังจบปริญญาเอก

POST DOC LEVEL

การสอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination (สถาบันต่างๆ อาจใช้คำต่างกันไป)

ผู้สอบ

: เช่นเดียวกับระดับปริญญาโท

 คำศัพท์ทั่วไป 

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

กรมพลศึกษา Department of Physical Education
กรมสามัญศึกษา Department of General Education
กรมอาชีวศึกษา Department of Vocational Education (DOVE)
กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ministry of Education, Religion and Culture
กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education
กลุ่มโรงเรียน School Cluster/Unified School District
การจัดการ Management
การบริหาร Administration
การปฏิรูปการศึกษา Educational Reform
การประกันคุณภาพทางการศึกษา Quality Assurance in Education
การศึกษาภาคบังคับ Compulsory Education
เขตการศึกษา Educational Region  เช่น เขตการศึกษา 1: Educational Region 1
เขตเทศบาล Municipality
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Commission for Basic Education
คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา Commission for Higher Education
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ National Education Commission
คณะกรรมการ อบจ. Provincial Administration Council
คณะกรรมการ อบต. Sub – District Administration Council
   
   

 

 

ครู / อาจารย์ ประจำ Permanent teacher
ครู / อาจารย์ อัตราจ้าง Contract teacher
ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่โรงเรียน School Principal
ที่ว่าการอำเภอ District Office
นายกเทศมนตรี Mayor
นิสิตฝึกสอน Student teacher
บุคลากรทางการศึกษา Educational Personals
ผู้บริหาร Administrator
ผู้บริหารการศึกษา Educational Administrator
ผู้บริหารสถานศึกษา Educational Institution Administrator
ผู้อำนวยการโรงเรียน School Director
แผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ……………… ………………National Educational Plan
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 1999 National Education Act

National Education Act B.E. 2542 (1999)

พื้นที่บริการการศึกษา Educational Service Area
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา Opportunity expansion school
โรงเรียนเทคนิค Technical School
โรงเรียนประถมศึกษา Primary school
โรงเรียนมัธยมศึกษา Secondary school
โรงเรียนรัฐบาล Public school
โรงเรียนราษฎร์/เอกชน Private school
วิทยาลัยการอาชีพ Career Education College
วิทยาลัยเกษตรกรรม Agricultural College
วิทยาลัยชุมชน Community College
วิทยาลัยเทคนิค Technical College
วิทยาลัยนาฏศิลป์ College of Dramatic Arts
วิทยาลัยพลศึกษา College of Physical Education
วิทยาลัยอาชีวศึกษา Vocational College
ศาลากลางจังหวัด Provincial Hall
ศาลาเทศบาล Municipal Hall
ศาลาว่าการเมือง City / Town Hall
สถานศึกษา Educational Institution
สนง. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ Office of National Education Commission
สนง.การประถมศึกษาจังหวัด Office of (ชื่อจังหวัด) Provincial Primary Education
สนง.การประถมศึกษาแห่งชาติ Office of The National Primary Education
สนง.การประถมศึกษาอำเภอ Office of (ชื่ออำเภอ) District Primary Education , ชื่อจังหวัด
สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน Office of The Private Education Commission
สนง.เทศบาล Municipal Office
สนง.ปฏิรูปการศึกษา Education Reform Office
สนง.มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ Office of National Education Standards and Quality Assessment
สนง.อบจ. Provincial Administration Office
สนง.อบต. Sub – District Administration Office
สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แห่งชาติ National Council for Education , Religion and Culture
สภาเทศบาล Municipal Council
สมาคมผู้ปกครองและครู Parent – teacher Association
สมาชิกสภาเทศบาล Municipal Council Member
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด……….., เขต…… (ชื่อจังหวัด) Province Office of Education, District……………………..
องค์การบริหารส่วนจังหวัด Provincial Administration Organization
องค์การบริหารส่วนตำบล Sub – District Administration Organization
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น Local Administration Organization
อาจารย์นิเทศก์ University/College Supervisor
อาจารย์พี่เลี้ยง School Supervisor/Cooperating Teacher

Post By: แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT ทางหลักสูตรและการสอน

Posted on 27/09/2012. Filed under: 07. การศึกษา/หลักสูตรและการสอน | Tags: , , , , , , |


ในโลกแห่งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เราในฐานะบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้ในหลากหลายสาขาวิชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. การประยุกต์ทางหลักสูตร
หลักสูตรถือเป็นหัวใจหลักของการศึกษา หากหลักสูตรมีคุณภาพ   มีความทันสมัย และมีความยืดหยุ่น จะทำให้การศึกษามีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับการทำงานด้านหลักสูตร ทำให้มีความทันสมัยและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  เราสามารถแบ่งประเด็นย่อยทางหลักสูตรที่มีการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
วัสดุทางหลักสูตร   
         1.1.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย
         – เว็บไซต์นี้ได้เผยแพร่แนวทางของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตั้งแต่การเรียนรู้ของผู้เรียน(ปฐมวัย) จนถึงระดับสูงสุดของการจัดการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนมุมมองในการสร้างหลักสูตร โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับ ICTโดยมีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางนี้ในหลายเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกระดับ
          – Manitoba’s English program เป็นวัสดุหลักสูตรที่มีความน่าสนใจและครอบคลุมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ดูแลหลักสูตรปฐมวัยสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ดังเว็บไซต์นี้ http://www.edu.gov.mb.ca/k12cur/index.html   http://www.teachernet.gov.uk/teacingandlearning/foundation/
         1.1.2 สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
         – เป็นโครงสร้างมาตรฐานฟิสิกส์ของสถาบันการศึกษาใน MaryLand ในระดับgrade 9-12ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน    http://www.mdk12.org/instruction/clg/physics/goal5.html  และยังมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์  เรื่อง The Copper Basin Problem  โดยใช้รูปแบบ 5E เพื่อเป็นแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบดังเว็บไซต์นี้ http://www.mdk12.org/instruction/curriculum/hsa/biology/copper_basin/index.html
        1.1.3 สาขาเทคโนโลยี
        – เป็นตัวอย่างของการนำเสนอแผนการสอน โดยเป็นการรวบรวมแผนการสอน สื่อการสอน รวมทั้งบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ดังแสดงในเว็บ แบ่งเป็นระดับ และกิจกรรมการเรียนรู้ เช่นจาก เว็บไซต์  http://www.edu.dudley.gov.uk/foundation/lessons.htm และ เว็บไซต์ http://ecs.lewisham.gov.uk/intict/act1lesson.htm   และ การรวบรวมรายวิชาที่สำคัญเพื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า Interdisciplinary Program หรือ พหุวิทยาการ โดยกำหนดการเรียนรู้เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกของนักเรียน เช่นhttp://ecs.lewisham.gov.uk/intict/index.htm  และ จากเว็บไซต์http://www.mdk12.org  นั้นมีการนำเสนอวัสดุหลักสูตรทางด้านกลุ่มสาระวิชาTechnology Education ให้แก่ผู้สนใจโดยมี content standard จัดมาให้ใน http://www.mdk12.orghttp://www.mdk12.org/instruction/curriculum/technology_education/vsc_technologyeducation_standards.pdf
1.2 ประเภทแหล่งเรียนรู้ด้านหลักสูตร
        1.2.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย
        –  ในเว็บไซต์นี้ได้จัดแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาปฐมวัยหรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อเข้าไปศึกษาหาข้อมูลหรือแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัย หรือมีมุมมองในการให้การศึกษาระดับปฐมวัยมากขึ้น ก่อนที่จะมีทางเลือกต่อไปในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  ดัง เว็บไซต์ http://www.surestart.gov.uk/
          1.2.2 สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
           – เป็นการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ   เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาให้เกิดความกว้างขวางขึ้นโดยแบ่งวิเคราะห์เป็นระดับอย่างชัดเจน http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/imym/resources/units.html
         1.2.3 สาขาเทคโนโลยี
          – แหล่งในการศึกษา ค้นคว้า เครื่องมือที่ใช้ โดยมีการนำเสนอหลักคิด แบบฝึกหัดในการประยุกต์ใช้ ตัวอย่างรายวิชาด้านการสอน ICT และแนะนำการใช้งานสำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารย์ผู้สอน ดังเว็บไซต์http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/imym/6/ict/icts.pdf    และ Curriculum Online จากเว็บไซต์http://www.curriculumonline.gov.uk/CaseStudies/appliedict.htm  นั้นมีการนำเสนอเครื่องมือ และ แนวทางต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็น Guide Line ให้กับ ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน
1.3  ประเภทเครื่องมือบริหารจัดการหลักสูตร
          1.3.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย
         – โปรแกรมของ EEC ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย  หลักสูตรนี้ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมา เพื่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  โดยอาศัยฐานข้อมูล ICT และจัดโปรแกรมในลักษณะของการเชื่อมโยง ICT มาใช้ได้อย่างทันสมัยhttp://www.mdk12.org/instruction/ensure/readiness/judy_centers_international_cooperation.html
           1.3.2 สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
           – เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการหลักสูตร  โดยมีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาใน MaryLand   http://www.mdk12.org/process/10steps/
            1.3.3 สาขาเทคโนโลยี
          – แนวทาง หลักการ และทฤษฎีในการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น การสร้างตัววัดความร่วมมือระหว่างองค์การสำหรับดำเนินโครงการ ICT ดังตัวอย่างจากเว็บไซต์ http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4157&lang=1 และอีกแนวทางในการประยุกต์ผลการสำรวจกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 900 โรงเรียน ด้านความต้องการใช้ ICT (ICT Needs) ในการบริหารจัดการในการนำ ICT เข้าไปใช้ในการบริหารสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบดังเว็บไซต์ http://www.techlearning.com/story/showArticle.php?articleID=196604540
2. การประยุกต์ทางการเรียนการสอน
                  การประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการเรียนการสอนเป็นการอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนที่จะได้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งถือว่าการประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการเรียนการสอนมีความทันสมัยและก้าวหน้ามากขึ้นอย่างชัดเจน  ประเด็นของการประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการเรียนการสอน มีดังนี้
    2.1 สื่อการเรียนการสอน
          2.1.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย
          – ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่สามารถให้ผู้ปกครองหรือครูที่ต้องให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพของแต่ละครอบครัว หรือให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคลได้อย่างดี  ซึ่งในการศึกษาผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นข้อมูลหรือบทเรียนออนไลน์ในด้านของแหล่งข้อมูลทางเดียวได้ดีระดับหนึ่งเลย
         – ตัวอย่างของรูปแบบเกมทางการศึกษาปฐมวัย ในเว็บไซต์สร้างขึ้นได้อย่างน่าสนใจ จะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยในการสร้างบทเรียน หรือเครื่องมือเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูปฐมวัย ทำให้การทำงานและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทำได้ง่ายดายมากขึ้น เพราะเด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่งที่เป็นจินตนาการ และ ท้าทายความสามารถของเขาอย่างแท้จริง  และที่น่าสนใจจากตัวอย่างของการนำ ICTมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น ในที่นี้ทำได้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กโดยฝึกเด็กในการคลิกเมาส์ และเด็กจะค้นพบ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ซึ่งจะสร้างความสนุก และฝึกการเรียนรู้ การแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาทักษะได้ตรงตามที่ต้องการ ผ่านการเล่นเกมซึ่งเปรียบได้กับบทเรียนทางคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนั่นเอง ดังตัวอย่างเว็บไซต์นี้ http://www.bbc.co.uk/schools/s/preschool 
              2.1.2 สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
               – บทเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง การสะท้อนของแสง  มีเนื้อหาและภาพกราฟฟิก เคลื่อนไหว  เสมือนการทดลองจริง  ให้เห็นชัดเจน  เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 14-16 ปี ดังเว็บไซต์นี้http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/physics/waves/light_and_soundrev5.shtml
และเรื่อง การหักเหของคลื่นน้ำ  มีเนื้อหาและภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหวเสมือน
การทดลองจริง  ให้เห็นชัดเจน  เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 14-16 ปี  ดังเว็บไซต์นี้http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/physics/waves/water_wavesrev4.shtml
             2.1.3 สาขาเทคโนโลยี
              – เป็นบทเรียน/รายวิชา/แบบฝึกหัด/สื่อสไลด์/สื่อมัลติมีเดีย โดยอาจเชื่อมโยงจากการจัดตารางการเรียนการสอนผ่านสื่อ รายการโทรทัศน์เป็นรายวัน ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารต่อกันผ่านการเรียนรู้จากรายการดังกล่าว โดยแหล่งอ้างอิงนี้ได้กล่าวถึง TV Resources ซึ่งเป็นการบรรจุบทเรียนผ่านรายการโทรทัศน์ http://www.4learning.co.uk/support/programmenotes/index.html    อย่างไรก็ตาม การจัดบทเรียนดังกล่าวอาจจะขาดหลักของ OTL (Opportunities to Learn) เนื่องจากขาดความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้การสอนโดยใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากเว็บไซต์ http://www.curriculumonline.gov.uk/CaseStudies/dtcasestudy.htm
และจากการศึกษาเพื่อการจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้จากตัวอย่างหนึ่งของเว็บไซต์ไทย http://techno.obec.go.th/content/  พบว่ามีการแทรกการใช้ประโยชน์ของการนำ ICTไปใช้งานโดยการจัดทำนิทานออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี E-Book รูปแบบ Multimedia เช่น การสอนด้านวรรณคดีไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดรูปแบบการอ่านหนังสือให้ดูมีความน่าสนใจผูกโยงกับความตระหนักรู้ รับรู้ และเรียนรู้วัยของการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ที่สนใจการดูภาพ
2.2 สื่อการวัดประเมินผล
      2.2.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย
          – แบบวัดประเมินผลสำหรับนักเรียนทุกระดับเป็นตัวอย่างของการนำ ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การประเมินมีมาตรฐานและเป็นลำดับชัดเจน รวมทั้งมีแผนการประเมินครบทุกเนื้อหาตลอดแนว ซึ่งการประเมินผลที่ใช้เครื่องมือด้าน ICT เข้ามาประยุกต์ใช้นี้จะทำให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในทุกเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน รวมทั้งทำให้ผู้สอนในระดับอื่นๆได้เห็นข้อมูลของนักเรียนในรายวิชาอื่นๆด้วย  สำหรับการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางICT กับนักเรียนระดับปฐมวัยนั้น มีการวางแผนการประเมินที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละทักษะ เช่น การเขียน จะมีการวางหัวข้อที่เกี่ยวกับการวาด  การแสดงความรู้สึกจากภาพ  การบันทึกสั้นๆ  ด้านการพูด การอ่าน และทักษะอื่นๆ  การประเมินผลที่มีการเชื่อมโยงกับ ICT มีการเก็บข้อมูลไว้ในรูปของการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ข้อมูลเป็นระบบและจัดเก็บง่ายได้ระยะยาว http://www.mdk12.org/instruction/curriculum/reading/standard5/gradePKinfo.html
          – สำหรับการประเมินผลออนไลน์เพื่อเผยแพร่ วิธีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบต่างๆ  โดยข้อมูลจากการประเมินผลนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหลักสูตรของEEC
http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles /RR361.pdf  และยังมีตัวอย่างของการประเมินผลเด็กปฐมวัยในแต่ละรูปแบบ ประกอบด้วยแผนการประเมินระยะยาว ซึ่งมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย โดยอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละเว็บไซด์ อันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อให้การประเมินผลเด็กในระดับปฐมวัยมีความกว้างและแพร่หลาย รวมทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา หรือผู้สนใจสาขาการศึกษาปฐมวัยได้เข้ามาศึกษาได้ไม่จำกัดเวลา จึงเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ปกครอง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย ดังรายละเอียดจากเว็บไซต์
2.2.2 สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
         – แบบทดสอบแบบเลือกตอบวิชาฟิสิกส์  เรื่องคลื่นน้ำ  ให้นักเรียนทำบนเว็บ  และตรวจให้คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 14-16 ปี http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/schools/gcsebitesize/physics/quizengine?quiz=water_wavestest&templateStyle=physics  และเรื่องแสงและเสียง  โดยผู้สอนสามารถมอบหมายงานเพื่อให้นักเรียนทำการบ้านส่งบนเว็บ  และตรวจให้คะแนนระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  สำหรับผู้เรียนอายุ 14-16 ปี จากเว็บไซต์
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/schools/gcsebitesize/physics/quizengine?quiz=light_and_soundtest&templateStyle=physics/  และจากการวัดผลจากการทดสอบวิชาฟิสิกส์  จำนวน 30 ข้อ  กำหนดเวลา40 นาที  โดยผู้สอบจะได้รับการจับเวลาโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  และตรวจผลการสอบจากโปรแกรมอัตโนมัติ  ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 11-14 ปี  โดยเข้าไปคลิกเลือก Physics Test  จากเว็บไซต์ http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/science/physics/index.shtml
           2.2.3 สาขาเทคโนโลยี
          เป็นการวัดประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ผ่านสื่อ On-Lineเช่น http://www.chalkface.com/products/ICT/OIA3/   นอกจากนี้ ยังพบองค์ความรู้ ใน เว็บไซต์ http://atozteacherstuff.com/  ซึ่งเป็นการนำเสนอเครื่องมือ ช่วยในการผลิตสื่อการวัดประเมินผลสำหรับครูผู้สอน เช่น Word Shapes Worksheets ที่http://tools.atozteacherstuff.com/word-shapes/wordshapes.html , Handwriting Worksheets for Print Practice  ที่http://tools.atozteacherstuff.com/handwriting/handwriting-practice.html  และ จากเว็บไซต์ Word Search Worksheets ที่ http://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php  Flashlight Online ของ Teaching Learning and Technology (TLT) Group http://www.tltgroup.org/Flashlight/flashlightonline.htm เป็นระบบออนไลน์บน Internet ที่สามารถช่วยในการสร้าง Survey และ Questionnaireต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการ ประเมิน คุณภาพการเรียนการสอนของแต่ล่ะวิชา โดยสามารถ ออกแบบและวิเคราะห์ผลลัทธ์ ในรูปแบบ Rubric และรูปแบบอื่นๆได้  และจากเว็บไซต์ ของ National Resource Center มีนำเสนอ First-Year Assessment Instrument Databasehttp://nrc.fye.sc.edu/resources/survey/search/search_result.php  ให้กับนักการศึกษาเพื่อที่จะสามารถค้นหาและนำข้อมูลในระบบมาเปรียบเทียบเป็นแนวทางของเกณท์การประเมินพิจารณารับนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น
    2.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อิงเว็บ
          2.3.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย
          – IFP เป็นสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเรื่องราวและข้อมูลที่รวมอรรถประโยชน์สำหรับแวดวงการศึกษาปฐมวัย เพื่อเข้าไปศึกษาหาความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่าน Link ที่ทางสถาบันได้จัดไว้ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวที่มีประโยชน์ http://www.ifp-bayern.de/english/index.html
          – ข้อมูลเรื่องนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและในเว็บไซต์หลักนี้ได้อย่างลึกซึ่ง รวมทั้งเป็นทางเลือกที่สามารถเข้าไป เสาะหาข้อมูลได้อย่างละเอียดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่ามีความสะดวกสบายและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและทันสมัยสำหรับกลุ่ม ครูหรือผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง ดังเว็บไซต์
         2.3.2 สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
         – ทรัพยากรอิงเว็บวิชาฟิสิกส์เรื่อง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากระแสและไฟฟ้าแม่เหล็ก  คลื่น  กัมมันตรังสี  แรงและการเคลื่อนที่  แสง  เสียง โลกและอวกาศและพลังงานโดยมีแหล่งทรัพยากรในเรื่องต่างมากมายให้เลือก ดังเว็บไซต์         http://www.curriculumonline.gov.uk/Subjects/Sc/Browse.htm?hid=4000008
        – ทรัพยากรอิงเว็บวิชาฟิสิกส์เรื่อง  กลศาสตร์ของของแข็ง  กลศาสตร์ของของเหลว  นิวเมทริก  การเคลื่อนที่ของแก๊ส  เสียงและการสั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง ทัศนศาสตร์  ความร้อน  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แม่เหล็กไฟฟ้า  แม่เหล็ก  ฟิสิกส์ยุคใหม่  และมีบทความทางฟิสิกส์  โดยมีแหล่งทรัพยากรให้เลือกอย่างหลากหลาย http://www.school.net.th/library/new/display.php-cat=530.htm/
          – ทรัพยากรอิงเว็บเกี่ยวกับฟิสิกส์  ประกอบด้วย  มารู้จักฟิสิกส์กันเถอะ  บทความฟิสิกส์น่ารู้  สนุกกับการทดลอง  นักฟิสิกส์กับผลงาน  และโจทย์ปัญหาน่าคิด ดังเว็บไซต์ http://www.school.net.th/library/f-snet1.htm
           2.3.3 สาขาเทคโนโลยี
            – เป็นการรวบรวมแหล่งทรัพยากรด้านการเรียนการสอนโดยมีการจำแนกสื่อสมัยใหม่ เพื่อการพิจารณา โดยสามารถพิจารณาจากเว็บไซต์ http://www.supporting- ict.co.uk/weblinks/teachingresources.htm#Resources ซึ่งสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้งานของผู้สอน หรือวิทยากร เช่น การรวบรวมทรัพยากรด้านการเรียนการสอนทั่วไป ได้แก่  The BBC site
            – เป็นการจัดการสนับสนุนทรัพยากร Online เพื่อการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้จุดเด่นของเว็บนี้ คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนเป็นต้นไป ทั้งรูปแบบการจัดทำรายการโทรทัศน์ www.bbc.co.uk/education โดยที่เว็บไซต์นี้จะเป็นการเชื่อมโยงรายวิชาได้อย่างน่าสนใจ หากพิจารณาการนำเสนอของเว็บไซต์นี้แล้ว นอกจากจะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ และทรัพยากรด้านการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงเว็บแล้ว ยังสอดคล้องกับรูปแบบการใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดประเมินผลราย Module รวมทั้งมีการจัดแบบทดสอบเพื่อการทดสอบได้เป็นรายวิชาได้อย่างน่าสนใจ และจุดเด่นของการประยุกต์ใช้ คือ  เพราะมีการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่อิสระ และผู้เรียนเลือกเรียนได้ไม่จำกัด และสามารถจัดตารางเรียนของตนเองโดยบทเรียนจบภายในแต่ละ Module นอกจากนี้จาก Educator’s Reference Desk http://www.eduref.org/ ถือเป็น เว็บไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในด้าน Counseling, Educational Management (School Safety, Educational Facilities), Evaluation ทั้งที่เป็น Standards และ Alternative Assessment และจาก A to Z Teacher Stuff http://atozteacherstuff.com/  นับเป็น เว็บไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักการศึกษาที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง โดยมีการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆที่น่าสนใจ ตั้งแต่ สื่อการเรียนการสอน แผนการสอน และ เครื่องมือช่วยสอน ต่างๆมากมาย
เครื่องมือบริหารจัดการเรียน
         2.4.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย
          – เว็บไซต์นี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจในเรื่องของการวางแผนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน และสามารถตรวจสอบได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใดก็ตามการมีเว็บไซต์ลักษณะนี้จะช่วยให้การทำงานของครูและบุคลากรง่ายมากขึ้น
          2.4.2 สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
           – เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รูปแบบ 5E  เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ซึ่งประกอบด้วยขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)  ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)  ขั้นอธิบาย และสรุปผล(Explanation)  ขั้นขยายความรู้ (Extension) และขั้นประเมินการเรียนรู้ (Evaluation) http://www.mdk12.org/instruction/curriculum/science/5emodel.html
           – สื่อมัลติมิเดียประเภทวิดีโอ  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับ KS3 ในชั้นเรียนของครู ดังเว็บไซต์ http://www.curriculumonline.gov.uk/CaseStudies/sciencecasestudy.htm#videocommentary
          2.4.3 สาขาเทคโนโลยี
          เป็นการนำเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวัดผลความเข้าใจด้าน ICT ของผู้เรียน ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ โดยไม่ต้องเสียเวลาวัดผลและตรวจด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสะดวกต่อผู้เรียนเพื่อประเมินตนเองภายในระยะเวลา 10 นาที http://www.chalkface.com/products/ICT/TMIC/#
จาก Black Board http://www.blackboard.com/us/index.Bb  นั้นถือเป็น Learning Management System ที่มีชื่อเสียงอันหนึ่ง โดยในตัวระบบจะเป็นมีเครื่องมือสำหรับการสร้าง course online การจัดวางหลักสูตร การจัดการเรื่องการลงทะเบียน และการประเมินผล อย่างครบวงจร และจาก ePal http://www.epals.com/  ถือเป็นระบบ online ที่เน้นในเรื่องของการ collaborate ร่วมมือและติดต่อสื่อสารกันทั้งในระดับ ห้องเรียนเดียวกัน หรือจากห้องต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีส่วนของ Teacher Panel สำหรับควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนอีกด้วย
2.5. เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน
          ได้แก่ การวางระบบการเรียนการสอนเพื่อใช้ในสถาบันการศึกษา และผู้เรียน
http://www.unescobkk.org/index.php?id=787   โดยในเว็บนี้เน้นการให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สำหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำ ICT ไปใช้บริหารงานการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
2.6. การประยุกต์ทางการเรียนการสอนด้านอื่นๆ
          ใน webisitehttp://atozteacherstuff.com/Tips/Classroom_Management/ADHD/index.shtml จะรวบรวมเกร็ดความรู้ และ ทิป ให้แก่ครูผู้สอนในการเรียนการสอนแบบพิเศษเพื่อสอนนักเรียนประเภท ADHD, A common developmental and behavioral disorder (นักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านการพัฒนาความคิดและอารมณ์) ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลนั้นมีสัดส่วนมากถึง 8% – 10% ของเด็กวัยเรียนในอเมริกา http://www.kidshealth.org/parent/medical/learning/adhd.html  โดยสิ่งเหล่านี้จัดเป็น OTL อย่างหนึ่งให้แก่ครูผู้สอน
สรุป  จากการศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ไอซีทีทางหลักสูตรและการเรียนการสอน แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น การศึกษาก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกไอที
ขอบคุณข้อมูลจาก  คุณไชยยงค์ กรสูตและคณะ
Post By: แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Next Entries »

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: