ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพหุปัญญา พร้อมเครื่องมือวัดประเมินผล โดย…แม่ปุ๋ม กับน้องปัญปัน

Posted on 15/10/2012. Filed under: 03.แผนการจัดการศึกษา/แผนการสอน/แบบฟอร์ม/รายงาน/ประเมินผล | Tags: , , |


สวัสดีค่ะ

วันนี้ลองทำแผนการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างมาให้ดูนะคะ ว่าเราจัดการเรียนการสอนลูกอย่างไร และวัดประเมินผลยังไง พร้อมเครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การให้คะแนน ถ้าทำชัดเจน และมีหลักฐาน เวลาเขตพื้นที่เค้าตรวจ หรือมีการประเมินการดำเนินการ home school ของเรา เค้าก็จะเข้าใจ และจะหมดปัญหาเรื่องความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างพ่อแม่ กับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องมาตรฐาน ว่าเราวัดประเมินผลลูกยังไง (ควรระบุตัวชี้วัด จากหลักสูตรแกนกลางด้วยนะคะ ดูว่ามันตรงกับวิชา และกำหนดมาตรฐาน+ตัวชี้วัดอะไรไว้บ้าง ก็เขียนไปในแผนการสอนของเราด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ>>>

**ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ home school โดย…แม่น้องปัญปัน

การบูรณาการพหุปัญญาเข้าไปในบทเรียน (แบบสหวิทยาการ)

เป็นการจัดบทเรียนเป็นหัวข้อหรือเป็นหน่วย (Theme)

ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ตามศูนย์ต่าง ๆ เช่น

เรื่อง                      สัตว์หายาก

ระดับชั้น              ประถมศึกษา

สื่อการเรียนรู้      ดินน้ำมัน กระดาษโปสเตอร์ อุปกรณ์เรียนศิลปะ เครื่องเขียน เครื่องบันทึกเสียง

หนังสือสัตว์หายาก  เพลงเกี่ยวกับสัตว์

เวลา………………ชั่วโมง……………………นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม : เริ่มต้นยังไง จนจบ กิจกรรมการสอนยังไง เราก็เขียนเป็นขั้นๆ 1,2,3 นะคะ

ส่วนใหญ่จะมี 3 ตอน คือ 1)ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน ดำเนินกิจกรรม และ 3) ขั้นสรุป

เช่น

ขั้นนำ  1.  เปิดเพลงเกี่ยวกับสัตว์/เล่านิทาน

ขั้นสอน

1. ให้ลูกอ่านบทความเรื่องสัตว์หายาก/ ดูสารคดีสัตว์/หรือพาไปทัศนศึกษาไปด้วย สอนไปด้วยก็ได้ค่ะ

2. ดำเนินกิจกรรม

ศูนย์ภาษาเขียนนิทานเรื่องสัตว์หายาก หรือจัดโต้วาที ศูนย์มิติสัมพันธ์ผู้เรียนปั้นดินน้ำมัน และเขียนบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับผลงาน
ศูนย์ตรรกกะ/คณิตศาสตร์เขียนรายชื่อสัตว์ที่รู้จัก นำมาแยกประเภท และจัดลำดับ พร้อมอธิบายเหตุผล ศูนย์ดนตรีแต่งเพลง และร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ ทำเสียงสัตว์
ศูนย์เข้าใจธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศน์ของสัตว์ตามความสนใจ เขียนแผนที่-ความคิด แล้วเล่าให้ฟังถึงชีวิตสัตว์ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ศูนย์การเคลื่อนไหวร่างกายแสดงบทบาทสมมติ เป็นสัตว์ต่าง ๆ แสดงท่าทาง
ศูนย์เข้าใจตนเองสมมติตัวเองเป็นสัตว์ แล้วหลงเข้าไปในเมือง ให้ลูกเขียนความรู้สึก และการกระทำในสถานการณ์นั้น ๆ ศูนย์เข้าใจผู้อื่น (ให้ลูกทำร่วมพ่อแม่)แบ่งกลุ่มเขียนเรื่องกับพ่อแม่ โดยแบ่งกันเขียนคนละประโยค แล้วดูชนิดของสัตว์ในเรื่องว่ามีกี่ชนิด สลับตรวจว่ามีช่อตรงกันกี่ชื่อ

ขั้นสรุป

1. สนทนา/ซักถาม

2. ลูกนำเสนอผลงาน พร้อมสรุปเนื้อหาจากผลงาน

3. พ่อแม่สรุปให้ฟังอีกครั้ง/ตรวจผลงาน เป็นต้นค่ะ

การวัดและประเมินผลพหุปัญญา

Gardner (1993) ได้กล่าวถึงการประเมินพหุปัญญาที่ถูกต้อง ว่าต้องประเมินเชาว์ปัญญาด้านนั้นๆโดยตรง โดยไม่ใช้ด้านอื่นเป็นเครื่องมือในการประเมิน

จากกิจกรรมสามารถประเมินเชาว์ปัญญาด้านภาษา ตรรกะ/คณิตศาสตร์ ได้ด้วยแบบทดสอบข้อเขียน และปากเปล่า ส่วนเชาว์ปัญญาที่เหลือ ยากที่จะประเมินเป็นปรนัย (Objective) แต่ก็สามารถประเมินได้ด้วยวิธีวัดคือ การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินแผนที่ความคิด (Mind mapping)

เครื่องมือวัด

1. แบบสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม (ตรงเวลา, สนใจร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง, การแสดงบุคลิกภาพในที่ชุมชน และการนำเสนอผลงาน)

2. แบบประเมินแผนที่ความคิด (เนื้อหา, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความสมบูรณ์ของงาน)

เกณฑ์การประเมินผล (ส่วนใหญ่จะประมาณ 70% – 80% นะคะ)

  • สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 80%
  • แบบประเมินแผนที่ความคิด ผ่านเกณฑ์ 80%

กิจกรมเสนอแนะ  จัดกิจกรรมศูนย์พืช และดอกไม้

—————————————————————————————–

***ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผล จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราเขียนไว้ มีดังนี้ค่ะ

เกณฑ์การประเมินผล

แบบประเมิน การเขียนภาพแผนที่ความคิด Mind Mapping
ชื่อ- สกุล …………………………………… ระดับชั้น ………………….
วันที่ …………/……………………/…………….

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี (3) พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เนื้อหา ข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็น หลากหลาย
ถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน
มีข้อมูลที่ขาดไปเพียง 1-2 ประเด็น ดำเนินการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการ
ได้เพียงบางส่วน
รูปแบบ รูปแบบภาพแผนที่ความคิดมีประเด็นหลัก ประเด็นรองและประเด็นย่อยอย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ขาดไปเพียง 1-2 ประเด็น ขาดองค์ประกอบของรูปแบบภาพแผนที่ความคิด ขาดองค์ประกอบของรูปแบบภาพแผนที่ความคิดมากกว่า 2 ประเด็น
ความสวยงาม/สร้างสรรค์ รูปแบบสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์นำเสนอรูปแบบแปลกใหม่ รูปแบบสวยงาม รูปแบบไม่สวยงามความคิดสร้างสรรค์น้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน            7-9       คะแนน            หมายถึง          ผ่านเกณฑ์
คะแนน            4-6       คะแนน            หมายถึง          พอใช้
คะแนนต่ำกว่า    4           คะแนน          หมายถึง          ต้องปรับปรุงใหม่

ผู้ประเมิน……………………………………………

ปล. เกณฑ์ที่เราตั้งไว้ 80% ดังนั้น คะแนนเต็ม 9 คะแนน

หากลูกได้ 7 คะแนนขึ้นไป ก็คือผ่านเกณฑ์ เป็นต้นค่ะ

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน            9-12       คะแนน            หมายถึง          ผ่านเกณฑ์
คะแนน            5-8         คะแนน            หมายถึง          พอใช้
คะแนนต่ำกว่า  5            คะแนน            หมายถึง          ต้องปรับปรุงใหม่

ผู้ประเมิน……………………………………………

**และหากเราจะวัดด้านภาษา เครื่องมือวัดและประเมินผลก็เอามาปรับใช้ ดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างที่ 2 แบบประเมินการเขียนนิทานเรื่องสัตว์หายาก

ชื่อ- สกุล ………………………………………………………….. ระดับชั้น ………………….
วันที่ …………/……………………/…………………………….

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เนื้อหา สั้นกะทัดรัด ดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ สอดคล้องกับสัตว์หายาก มีข้อมูลที่ขาดไปเพียง 1-2 ประเด็น ดำเนินการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการ
ได้เพียงบางส่วน
รูปแบบการนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย เข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบการนำเสนอ 2-3 รูปแบบเท่านั้น มีรูปแบบการนำเสนอเพียง 1 รูปแบบเท่านั้น
ความสวยงาม/สร้างสรรค์ รูปแบบสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์นำเสนอรูปแบบ
แปลกใหม่
รูปแบบสวยงาม รูปแบบไม่สวยงามความคิดสร้างสรรค์น้อย

  เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน            7-9       คะแนน            หมายถึง        ผ่านเกณฑ์
คะแนน            4-6       คะแนน            หมายถึง        พอใช้
คะแนนต่ำกว่า     4       คะแนน            หมายถึง         ต้องปรับปรุงใหม่

ผู้ประเมิน……………………………………………

เอกสารอ้างอิง

ทิศนา  แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนาธิป  พรกุล. (2554). การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย : กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Make a Comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: