ตัวอย่าง รายงานผลการประเมินผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ Home School

Posted on 25/09/2012. Filed under: 03.แผนการจัดการศึกษา/แผนการสอน/แบบฟอร์ม/รายงาน/ประเมินผล, 05. งานวิจัย/หนังสือ/เอกสาร | Tags: , , , , |


รายงานผลการประเมินผล การวัดและประเมินการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เป็นรายงานที่ได้มาจากการพูดคุย ตกลง กับ สพท และ ศึกษานิเทศก์ ว่าจะให้เขียนในแนวทางนี้ (ที่เห็นเป็นส่วนผสมของ ม .2-3 ซึ่งกำลังปรับเป็น ม.3 แต่ยังไม่เสร็จ) อาจเป็นไปได้ว่า แต่ละเขตพื้นที่อาจจะต้องการรายละเอียดที่แตกต่างกันไป อีกทั้ง แต่ละครอบครัว ก็จะมีจุดเน้นหรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน

รายงานผลการประเมินผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของ….

๑       ข้อมูลพี้นฐานของครอบครัว

บิดาชื่อ อายุ  ปี วุฒิการศึกษา อาชีพ

มารดาชื่อ นาง อายุ ปี วุฒิการศึกษา อาชีพ

เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว

๑.     เป็นการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยที่ น.ส.  เคยเรียนในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในช่วงชั้นที่  ๒  แล้วเข้าเรียนในระบบโรงเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒.    ครอบครัวมีความเชื่อว่า การเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่ลูกภายใต้ความรัก การดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว จะ

ให้ความรัก ความอบอุ่น ทำให้ลูกเป็นคนดีมีเหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้

และรู้วิธีการเรียนรู้ได้   อีกทั้งครอบครัวมีความพร้อมในด้านของเศรษฐานะ การศึกษา ความรู้และเวลา

๓.    ครอบครัวต้องการให้ น.ส. มีเวลาในการเรียนรู้ตนเอง ค้นหาความต้องการของตนเอง สำหรับการ

ใช้ชีวิตในอนาคต อีกทั้ง น.ส.  มีความสุขในการเรียนรู้โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในช่วง

เวลาที่ผ่านมา

        ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน

–            น.ส.   เกิดเมื่อ อายุ  ๑๖  ปี

–      อนุบาลศึกษา เรียนในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

–      ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน

–      ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ระดับประถมศึกษาปีที่  ๒-๔ โรงเรียน

–       ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

–            ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน

–            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

๒      สรุปผลการดำเนินงานในการจัดการเรียนรู้

ครอบครัวได้จัดแผนการศึกษาขึ้นโดยพยายามให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งได้กำหนดเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ร่วมกับการจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ น.ส.  สามารถบรรลุถึงความคาดหวัง  มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์  และมีความสามารถตามสมรรถนะที่สำคัญ  การจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องในปีนี้ยังคงยึดผู้เรียนเป็นหลักเช่นเดิม  แต่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นว่า น.ส. มีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นที่ ๔ ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ทำให้การจัดการศึกษาในปีนี้เน้นไปที่การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการเตรียมให้ น.ส. สามารถสอบเข้าและเรียนรู้ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในช่วงชั้นที่ ๔ ได้   เพราะในช่วงที่ผ่านมา น.ส.  ได้เน้นการเรียนรู้ด้านภาษา และไม่ได้เน้นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทำให้หาก น.ส. สามารถสอบเข้าเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้ อาจจะมีความยากลำบากในการเรียนรู้ให้ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียน  หากไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อเป้าหมายในการจัดการศึกษาในปีนี้เป็นดังข้างต้น  จึงทำให้มีการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการหลาย ๆ สาระวิชาน้อยลง  มีการเรียนรู้จากหนังสือคู่มือของแต่ละสาระวิชาเป็นหลัก  แต่โดยภาพรวมแล้ว น.ส.  ได้ เรียนรู้ตามมาตรฐานในช่วงชั้นที่ ๓

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครอบครัวตั้งใจที่จะจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายดังที่ได้เสนอไว้ในแผนการจัดการศึกษา   ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา  สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ดี  โดยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนบ้าง ในบางรายการตามความเหมาะสมและโอกาสที่เกิดขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบครัวสามารถจัดได้ดีและสม่ำเสมอ ได้แก่

๑       การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งได้มีการเรียนรู้ พูดคุย ทำแบบฝึกหัด ในหนังสือที่ได้คัดเลือกไว้

จากศูนย์การเรียนรู้  ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา

๒     การเรียนรู้จากหนังสือตำรา สื่อต่างๆ  เอกสารต่างๆ รายการโทรทัศน์หรือจาก Internet

๓      การเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

๔      การเรียนรู้จากการพูดคุย ซักถาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้าใจในตนเอง การจัดการตนเอง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีตารางเรียนที่เกิดขึ้น เป็นดังนี้

๑.     การเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากครูผู้เชี่ยวชาญและศูนย์การเรียนต่างๆ

๒.    การเรียนคณิตศาสตร์กับครูที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ ๒  ครั้ง

๓.    การเรียน Piano กับครูผู้สอนและฝึกซ้อมด้วยตนเอง

๔.    การเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูผู้สอนและเรียนด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

๑       กิจกรรมการเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำ การวางแผนการสอน  ออกแบบการสอน  ฝึกฝนการเป็นครู ความกล้าแสดงออก การแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวให้ผู้เรียนร่วมมือ

๒      ทัศนศึกษาที่ฮ่องกง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนฮ่องกง การอยู่ร่วมกันของชนหลายเชื้อชาติ การประกอบอาชีพ  ความเจริญของบ้านเมือง  แหล่งการค้าและท่องเที่ยว

๓      ทัศนศึกษาที่สิงคโปร์  ScienceCenter  , JulongBirdPark   , NationalMuseum of Singapore

๔      พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ  จ.สมุทรปราการ ได้ชมสถานที่จำลองของสถานที่โบราณ และสถานที่สำคัญต่างๆ การจำลองเรือนไทย ตลาดน้ำ  ประวัติของแต่ละสถานที่  ศัพท์ที่ใช้ในงานทางประวัติศาสตร์

๕      พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  ได้ชมจินตนาการที่สามารถนำมาสร้างเป็นช้าง ๓ เศียร  งานจิตรกรรม ศิลปกรรม  โบราณวัตถุของสะสมต่างๆ

๖       วัดราชนัดดารามวรวิหาร   ชมโลหะปราสาทและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

๗      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   ชมประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์  ๙ รัชกาล ความยิ่งใหญ่ของพระบรมมหาราชวัง พระราชพิธีต่างๆ   สถาปัตยกรรม  ศิลปวัฒนธรรม  การละเล่น มหรสพและประเพณีไทยโบราณ การใช้ชีวิตแบบชาววัง  อาหาร  ชุมชนโบราณในกรุงเทพฯ

๘      วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร ได้ชมงานจิตรกรรม ศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ พระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล พระพุทธไสยาสน์ ฤษีดัดตน

๙       วัดระฆังโฆสิตาราม   ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

๑๐    พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด   ชมเครื่องดนตรีไทย เรือนไทย หอเขียนและภาพลายรดน้ำโบราณ  โบราณวัตถุจากบ้านเชียงและสมัยอื่นๆ   ประวัติบิดาแห่งดนตรีสากลไทย   เครื่องถ้วยเญจรงค์

๑๑    พระที่นั่งอนันตสมาคมและงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่๕    ชมพระที่นั่งอนันตสมาคม  ผลงานศิลป์ชิ้นเอกจากโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา การสร้างงานของช่าง ๑๐ หมู่  ผ้าปักแบบโบราณต่างๆ

๑๒   สัปดาห์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทำการทดลองและเรียนรู้จากการทดลองต่างๆ

๑๓   สวนสยาม ได้เห็นการประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  มาสร้างของเล่นในรูปแบบต่างๆ

๑๔   งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต และงานไหว้พระจันทร์ ได้ชมเมืองภูเก็ต การแสดงและประเพณีต่างๆ อาหารภูเก็ต

๑๕   งานแดดร่ม ลมเย็น เดินเล่น ชมเมืองเก่าภูเก็ต ได้เรียนรู้ประวัติ เมืองภูเก็ต อาคารชิโนโปรตุกิส  พัฒนาการของชุดบาบ๋า ย่าหยา อาหารพื้นเมืองพิธีแต่งงาน

๑๖    หอศิลปกรรม กรุงเทพมหานคร  ได้ชมงานศิลปะของศิลปินไทยและต่างชาติ ระดับโลก

๑๗   การเข้าร่วมงานของบริษัทประกันชีวิต   ซึ่งได้บรรยายถึงการบริหารการเงิน  การออมเงินในรูปแบบต่างๆ   การทำประกันชีวิต    ดอกเบี้ยเงินฝาก

๓      การวัดและการประเมินผล

ในการวัดและประเมินผล  แม้ว่าครอบครัวต้องการที่จะประเมินเพียงผ่านหรือไม่ผ่าน  แต่ครอบครัวก็เข้าใจถึงความจำเป็นของการที่จะต้องมีการให้เกรดในแต่ละรายวิชา เพื่อนำไปสู่การหาเกรดเฉลี่ย เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนในช่วงต่างๆได้

เนื่องจากครอบครัวเลือกที่จะวัดและประเมินผลโดยพิจารณาจากหลักฐานประกอบ ที่ใช้แสดงถึงการเรียนรู้

ร่วมกับการสอบถาม พูดคุย  สัมภาษณ์ เพื่อประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะในการเรียนรู้ สติปัญญา การดำเนินชีวิต โดยไม่ใช้แบบทดสอบ  ซึ่งจะทำให้การวัดและประเมินผลเพื่อให้เกรดเป็นไปได้ยาก ครอบครัวจึงตั้งเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ง่ายๆ ดังนี้ สำหรับสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการพัฒนา การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ไม่ได้มีการเรียนรู้                =  0       =        ไม่ได้รับการจัดให้มีการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆตามที่กำหนดไว้

ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้เลย

ควรปรับปรุง            =  ๑       =        มีการจัดให้มีการเรียนรู้น้อย หรือประเมินแล้วไม่มีการพัฒนา

หรือไม่เข้าลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน    =  ๒       =        มีการจัดให้มีการเรียนรู้ตามที่ได้มีการกำหนด  หรือมีการพัฒนา

พอสมควร  หรือเข้าลักษณะอันพึงประสงค์พอสมควร

ดี            =  ๓       =          มีการจัดให้มีการเรียนรู้ตามที่กำหนด ดีหรือมีการพัฒนาที่ดี

หรือมีการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองบ้าง  เข้าลักษณะอันพึง

ประสงค์ในระดับดี

ดีเยี่ยม          =  ๔      =         มีการจัดให้มีการเรียนรู้ตามที่กำหนด มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และมีการประยุกต์หรือเชื่อมโยงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือ

มีการพัฒนาที่ดีเยี่ยม  หรือเข้าลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม

สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ครอบครัวได้กำหนดกิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้   ความสามารถทักษะ ค่านิยม คุณธรรม โดยใช้เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลเพียงผ่านหรือไม่ผ่าน โดยดูจากการมีส่วนร่วม ความตั้งใจ และ คุณภาพของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

กลุ่มวิชา

ค่าน้ำหนัก

ระดับผลการเรียน

ภาษาไทยคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์คุมอง

วิทยาศาสตร์เสริม

คณิตศาสตร์เสริม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                  ๓

 ๔

๓.๕

ผ่าน

 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม

ผลการประเมิน

ผลการแก้ไข

ผ่าน

ไม่ผ่าน

การสอนภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

การเรียนกีตาร์

/

/

/

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ลำดับ

รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการประเมิน

ผลการปรับปรุง

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ควรปรับปรุง

 

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

อยู่อย่างพอเพียง

มุ่งมั่นในการทำงาน

รักความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 การประเมินการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการประเมิน

ผลการปรับปรุง

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ควรปรับปรุง

 

การอ่าน

การคิดวิเคราะห์

การเขียน

       //

/

๔      สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

น.ส.  ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวข้อการเรียนรู้

–  การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

–  การใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  การเขียนรายงานข้อมูล  สารสนเทศและการรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

–  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และการพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ และสร้างสรรค์

–  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ    คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

–  ความเข้าใจและการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง*

กระบวนการ

–    การเรียนรู้จากหนังสือ

–   วรรณคดีวิจักษ์  วิวิธภาษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ

–     ภาษาไทยของพรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวชและคณะ

–     รวมนิทานพื้นบ้านประจำจังหวัดภาคใต้ โดยเอกรัตน์ อุดมพร

–    นิทานพื้นบ้านภาคใต้ โดย ประพนธ์ เรืองณรงค์

–     นิทาน ๔ ภาค ภาคใต้ โดย สัณห์ ภาวิต

–     การเรียนรู้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   สื่อต่างๆ  บุคคลต่างๆ  การจดบันทึก  การอ่านหนังสือ  การสรุป วิเคราะห์ วิจารณ์   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การเรียนรู้ภาษาไทยร่วมในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ  การเรียนรู้แบบบูรณาการ  การอ่านวรรณคดี วรรณกรรม

–     รายการโทรทัศน์ เช่น รายการเก่งภาษาไทย   คุณพระช่วย  วิกสยาม  พินิจนคร

ผลการเรียนรู้

–  มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระภาษาไทยตามกรอบสาระ  สามารถบรรลุตัวชี้วัดของสาระ

การเรียนรู้ได้  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

–  สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู  พูด   ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร การคิด การเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

–    เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรม และนิทานพื้นบ้าน    สามารถนำข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

–  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

– มีการเขียนบันทึกมากขึ้น

– มีการสรุป เรียบเรียง คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  เขียนอย่างเป็นระบบได้ดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวข้อการเรียนรู้

–  การวัด  :   ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว และปริมาตร และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง  ๆ

–  เรขาคณิต  :  การนึกภาพ   เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ   และแบบจำลองทางเรขาคณิต   และการแก้ปัญหา

–  พีชคณิต  :  นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่น ๆ    แทนสถานการณ์ต่าง ๆ และ

การแปลความหมายและ นำไปใช้แก้ปัญหา

–  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  :   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้วิธีการทางสถิติ และความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

–  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  :   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กระบวนการ

– การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการใช้ชีวิตประจำวัน   การทำโครงงานหรือการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับสาระการ

เรียนรู้อื่นๆ   รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ  บุคคล

–   เรียนรู้ผ่านหนังสือ

– คณิตศาสตร์ ม ๓ ของ ผศ. มาลินท์ อิทธิรส และคณะ

– แบบฝึกหัด ของ ศูนย์คุมอง

– หนังสือและแบบฝึกหัดของ

–   ครอบครัวได้ให้ความสำคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์  โดยได้จัดให้มีการเรียนคณิตศาสตร์ดังนี้

คณิตศาสตร์หลักโดยครูวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์คุมอง

คณิตศาสตร์เสริม  เป็นการเรียนที่ศูนย์

–   การเรียนรู้เนื้อหาของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในปีนี้ ได้เรียนด้วยตัวเองร่วมกับการเรียนกับครูและศูนย์คุมอง ซึ่งการ เรียนกับครู ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา  การเรียนกับศูนย์คุมองได้เรียนตามหลักสูตรซึ่งสามารถเรียนได้เกินชั้นเรียน(ม.๓)  และสำหรับคณิตศาสตร์เสริม  เป็นการเรียนกับศูนย์ต่างๆ นั้น เพื่อ

ผลการเรียนรู้

–   มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตามกรอบสาระ  สามารถบรรลุตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ได้  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้

–  สามารถฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  มีแบบแผนได้ดีขึ้น

–  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย

การให้เหตุผล สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

–  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวข้อการเรียนรู้

–  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  :  โครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สารพันธุกรรมหรือ  ดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม    โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม    ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

– ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   :   สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต     ความสัมพันธ์  ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ   ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

–  แรงและการเคลื่อนที่  :   แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ

–   พลังงาน   :   ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ พลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

–  ดาราศาสตร์และอวกาศ :  ระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก  เทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร

–  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ  เสาะหา   ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ   เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

กระบวนการ

–  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการใช้ชีวิตประจำวัน  รวมถึงการเรียนรู้ผ่านหน่วยงาน  สื่อต่างๆ   อินเตอร์เน็ต

บุคคลต่างๆ

–  รายการโทรทัศน์ เช่น   Sponge ฉลาดสุดๆ   I-science  สารคดีต่างๆ ของ TPBS

–  การเรียนรู้ผ่านหนังสือ

– วิทยาศาสตร์ ภาคคำนวณ ม.ต้น โดย รศ.พันธ์ ทองชุมนุม

– วิทยาศาสตร์ ภาคชีววิทยา โดย รศ. ปรีชา   สุวรรณพินิจและคณะ

– วิทยาศาสตร์ ภาคเคมี โดย รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

– วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ และ O-NET โดย  เสียง เชษฐศิริพงษ์

–  วิทยาศาสตร์  ม ๓ โดย ประดับ นาคแก้ว และ ดาวัลย์ เสริมบุญสุข

– หนังสือวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเราและชีวิตสัตว์ และสารและการเปลี่ยนแปลง โดย ศรีลักษณ์

ผลวัฒนะ

–  ครอบครัวได้ให้ความสำคัญกับการเรียนวิทยาศาสตร์โดยจัดให้มีการเรียนวิทยาศาสต์ดังนี้

วิทยาศาสตร์หลักโดยครูผู้เชี่ยวชาญวิชาวิทยาศาสตร์   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาด้วยตนเอง

วิทยาศาสตร์เสริม  เป็นการเรียนกับติวเตอร์ที่เปิดสอนวิทยาศาสตร์ตามศูนย์ต่างๆ  ซึ่งแม้ว่าการสอนในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นการสอนที่เน้นในการติวเป็นเรื่องๆ โดยอาจจะไม่ได้รับการสอนดังเช่นการเรียนในระบบ  แต่การเรียนในระบบนี้ก็ได้รับการยอมรับในการทำให้ผู้เรียนเข้าใจ  ตรงประเด็น สนุกสนาน เข้าใจผู้เรียน และทำให้สามารถจำหรือเข้าใจเนื้อหา วิธีคิดได้มากขึ้น

ผลการเรียนรู้

–   มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามกรอบสาระ สามารถบรรลุตัวชี้วัดของสาระ

การเรียนรู้ได้  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์

–    สามารถฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  มีแบบแผนดีขึ้น

–    มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย

การตั้งคำถาม การสังเกต การเลือกอุปกรณ์ การตรวจสอบที่ถูกต้อง การบันทึก การให้เหตุผล การอธิบายและ

นำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์

–    ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวข้อการเรียนรู้

–  ประวัติ ความสำคัญ ศาสดาและ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี

–  การเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม*

–  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

–   การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

–   ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

–   ความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

–   พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

–   ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย : สมัยรัตนโกสินทร์

–   ลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

–   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กระบวนการ

–  การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน  รวมถึงการเรียนรู้ผ่านสังคม  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ    หน่วยงาน สื่อต่างๆ  อินเตอร์เน็ต  บุคคลต่างๆ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การทัศนศึกษาวัดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ   งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต     การสรุปความจากหนังสือที่อ่าน เกี่ยวกับความรู้ในทางศาสนา  การเข้าร่วมและช่วยงานอบรมธรรมะ

–  รายการโทรทัศน์เช่น  ครอบครัวเดียวกัน  พินิจนคร  ประวัติศาสตร์ชาติไทย   เป็น อยู่ คือ     วิกสยาม

ไทยโชว์  หนังพาไป  คุณพระช่วย  ล้อเล่นโลก  คนค้นคน ฉันรักเมืองไทย  ปราชญ์เดินดิน

–  การเรียนรู้ผ่านหนังสือ

– สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.๓ โดย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

– ประวัติศาสตร์ ม.๓ โดย ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ

–  พระพุทธศาสนา ม.๓ โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และพระมหาอมรวิชญ์ ชาครเมธี

ผลการเรียนรู้

–   มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามกรอบ

สาระ    สามารถบรรลุตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ได้  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้

–   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักในความเป็นไทย

–   ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

–   ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

–   เข้าใจสิ่งทีเกิดขึ้นในสังคม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ปลอดภัย  มีความเมตตา กรุณา มี

สุขภาพจิตที่ดี   มีความประพฤติที่ดี รู้ถูก รู้ผิด  มีจิตสาธารณะ

–   เข้าใจคุณค่าของเงิน และการใช้ชีวิตภายใต้วิธีคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวข้อการเรียนรู้

–  ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

–  คุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และทักษะในการดำเนินชีวิต*

–  ทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา  รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการ เล่นกีฬา   ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

–  คุณค่าและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

–  การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด     และความรุนแรง

กระบวนการ

–    การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ   หน่วยงาน สื่อต่างๆ  อินเตอร์เน็ต  บุคคลต่างๆ   กิจกรรมพัฒนา

–   เรียนรู้ผ่านหนังสือสุขศึกษา ม.๓   โดย รศ. ดร. เรณุมาศ มาอุ่น และอาจารย์ อุทัย สงวนพงศ์ และ

พลศึกษา ๓ โดย ปรีชา ไวยโภคา

–   เรียนรู้จากการปฏิบัติ  การออกกำลังกายเช่น การว่ายน้ำ การตีแบดมินตัน การเต้นออกกำลังกาย  การทำโยคะ  การดูแลตนเองและครอบครัว งานบ้าน

–    รายการโทรทัศน์เช่น    Sponge  สารคดีต่างๆ   ครอบครัวเดียวกัน

ผลการเรียนรู้

–     มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามกรอบสาระ   สามารถ

บรรลุ ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ได้  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้

–    ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

–    มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพ

จนเป็นกิจนิสัย  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี

–    มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม

–    สุขภาพดี   ควบคุมอารมณ์ได้ดี

–   เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  เมื่อเข้าวัยรุ่นและแต่ละช่วงวัย

–   เห็นคุณค่าของตนเอง สังคมและครอบครัว

–   รับรู้ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุและการตั้งครรถ์

–   รู้โทษของการใช้ยาสารเสพติดและความรุนแรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวข้อการเรียนรู้

–  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์   วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

–  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล*

–  การแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กระบวนการ

–  การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในชีวิตประจำวัน  รวมถึงการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้  หน่วยงาน สื่อต่างๆ

อินเตอร์เน็ต  บุคคลต่างๆ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การทัศนศึกษาวัด พิพิธภัณฑ์   การทัศนศึกษาที่ฮ่องกง  สิงคโปร์     นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   ผลงานศิลป์ชิ้นเอกจากโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา  การสร้างงานของช่าง ๑๐ หมู่  ผ้าปักแบบ    โบราณต่างๆ  งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต และงานไหว้พระจันทร์  งานแดดร่ม  ลมเย็น เดินเล่น ชมเมืองเก่าภูเก็ต

–  รายการโทรทัศน์ เช่น สอนศิลป์  ไทยโชว์  สารคดีต่างๆ หนังพาไป คุณพระช่วย ทอลค์โชว์  ภาพยนตร์คนโขน

–   เรียนรู้ผ่านหนังสือ

– ศิลปะ ม.๒ ของบริษัท สำนักพิมพ์แม็คจำกัด

– มนุษย์ต่างดาว ถวัลย์ ดัชนี โดย ไมตรี ลิมปิชาติ

– พิศเพลิน อัลบั้มภาพและอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา

– หนังสือเมืองโบราณ  หนังสือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คู่มือนำเที่ยววัดโพธิ์

–  ฝึกสร้างงานศิลปะ ถ่ายทอดงานศิลปะตามจินตนาการในรูปแบบต่าง  การเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

–  การเรียนเปียโน กีตาร์  การร้องเพลง  การร่วมแสดงโชว์เปียโนและร้องเพลง

–  ด.ญ.ได้เรียนรู้ งานทัศนศิลป์ ผ่านการอ่านหนังสือ การทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ และการบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ผ่านชิ้นงานต่างๆ  อย่างมีความสุขและชื่นชมงานทัศนศิลป์นั้นๆ ได้เรียนรู้งานดนตรี ผ่านการเล่นดนตรี     ร้องเพลง  ซึ่งได้ร่วมแสดงโชว์การเล่นเปียโนและการร้องเพลงด้วย  สำหรับงานนาฏศิลป์  ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงที่ได้ชมในงานต่างๆ และ รายการโทรทัศน์ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเรียนนาฏศิลป์โดยตรง

ผลการเรียนรู้

–  มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามกรอบสาระสามารถบรรลุตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ได้  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้

–  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

–  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงามของงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยและสากล  มีสุนทรียภาพ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

–  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความกล้าแสดงออกทั้งในการแสดงเปียโนและการร้องเพลง

–  มีความสามารถในการถ่ายทอดงาน ศิลปะตามจินตนาการ โดยได้แสดงออกมาในชิ้นงานต่างๆ

–  รักความเป็นไทย  เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย    เห็นคุณค่าของทัศนศิลป์ ดนตรี   นาฏศิลป์ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี

หัวข้อการเรียนรู้

– การทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะ การทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา ความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้ พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

–  เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต   สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

–  การใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และ  อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม

–  ทักษะที่จำเป็น  แนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรม  และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพ

การช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว และชุมชน

–  การทำงานและเลือกใช้เทคโนโลยี ได้เหมาะสมกับงาน

–  ความรับผิดชอบ ขยัน    ซื่อสัตย์ในการทำงาน     เห็นคุณค่าและความสำคัญของงานและอาชีพที่สุจริต

–  สามารถคิด ออกแบบ สร้าง  ดัดแปลงสิ่งของ เครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ

–  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้ สืบค้น ติดต่อสื่อสาร

กระบวนการ

–  เนื่องจาก ด.ญ.  ได้ผ่านการเรียนงานเกษตร และ คอมพิวเตอร์มาแล้ว จากการเรียนในระบบโรงเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑  และได้เรียนบางส่วนของงานบ้านและงานธุรกิจ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ดังนั้น ครอบครัว

จึงเลือกที่จะเรียนงานบ้านและงานธุรกิจ ต่อในปีการศึกษานี้  โดยจะเรียนรู้ งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ด้วย

–  การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน  รวมถึงการเรียนรู้ผ่าน

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ   หน่วยงาน สื่อต่างๆ  บุคคลต่างๆ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานบ้าน  การใช้คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต

การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

–  รายการโทรทัศน์ เช่น ปราชญ์เดินดิน   แชมป์เฉือนแชมป์   Iron chef    กบนอกกะลา

–     เรียนรู้จากการพูดคุยเรื่องชีวิต การงาน

–     เรียนรู้จากหนังสือ

– งานธุรกิจ ๑-๓ ของ สำนักพิมพ์ เอมพันธ์ จำกัด

– งานบ้าน ของ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด

– หนังสือ บริหารคนให้สำราญ บริหารงานให้สำเร็จ โดย ท่านว.วชิรเมธี

–  เรียนรู้จากกิจกรรมการทัศนศึกษาที่ฮ่องกง  สิงคโปร์  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   ผลงานศิลป์ชิ้นเอกจากโรงฝึกศิลปาชีพ

สวนจิตรลดา การสร้างงานของช่าง ๑๐ หมู่  งานแดดร่ม ลมเย็น เดินเล่น ชมเมืองเก่าภูเก็ต  การเข้าร่วมงานของบริษัท

ประกันชีวิต  การเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่างๆ

ผลการเรียนรู้

–  มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามกรอบสาระ  สามารถบรรลุตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ได้  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้

–  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

–  มีมุมมองที่กว้างต่ออาชีพต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในชีวิตอนาคต  ทำให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตได้ว่า ต้องการจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา

–  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้ สืบค้น ติดต่อสื่อสาร และสามารถนำมาใช้ในการทำชิ้นงานต่างๆ ได้ เช่น อาหารปลอดภัย

–  มีความสามารถในการดูแลและช่วยเหลือตนเองมากขึ้น  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตมากขึ้น  มีความสามารถในการแก้ปัญหา   มีความรับผิดชอบ รู้จักคุณค่าของงานและการทำงาน  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความขยัน ซื่อสัตย์

–  มีความรับผิดชอบมากขึ้น  ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ดีขึ้น

–  สามารถคิดออกแบบ สร้าง  ดัดแปลงสิ่งของ เครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ

–  ได้เรียนรู้กระบวนการการทำงาน  สามารถเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่างๆ ได้ โดยมีสอนร่วมในการวาง

แผนการสอน การออกแบบการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ

–  ประหยัด  อดทน  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวข้อการเรียนรู้

–   การเข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ   การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

–  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม*

–  การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน*

–  การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

กระบวนการ

–   การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน    โดยจัดให้มีการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ   รวมถึงการเรียนรู้ผ่านหน่วยงาน  สื่อต่างๆ  อินเตอร์เน็ต  บุคคลต่างๆ

การทัศนศึกษาต่างประเทศเช่น  ฮ่องกง  สิงโปร์

–   รายการโทรทัศน์ เช่น   Chris delivery   English breakfast  สารคดีต่างๆ   ภาพยนตร์    เพลง

–   เรียนรู้ผ่านหนังสือและการฝึกฝน ปฏิบัติ เช่น   Daily language review  , Writing skill   ครู  การทำโครงงานหรือการเรียนรู้แบบบูรณาการเช่น  อาหารปลอดภัย  การเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ ผ่านภาษาอังกฤษ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้

–  เข้าใจภาษา ท่าทาง ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ตลอดจนออกเสียงคำ กลุ่มคำและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง

–  เข้าใจประโยคข้อความที่ฟังหรืออ่าน โดยสามารถถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์และถ่ายโอนข้อมูลจาก

ภาพหรือสัญลักษณ์เป็นคำและประโยคได้

–  สามารถใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคล   เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

–  สามารถใช้ภาษาแสดงความต้องการของตนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ใกล้ตัวได้

–  รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

–  เข้าใจรูปแบบ พฤติกรรมและการใช้ถ้อยคำ สำนวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

–  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ

–  เนื่องจากด.ญ. มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  การเรียนรู้ในปีนี้จึงเน้นไปที่การเพิ่มสามารถ

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่อาจจะต้องเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือในหลักสูตร International programme    ซึ่ง ด.ญ. สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จากเดิมที่ได้มีการวางแผนที่จะทำการบันทึกเสียงการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด  แต่เนื่องจากเวลาที่มีอยู่จำกัด จึงทำให้ต้องเลือกที่จะเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจกรรมการเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนต่าง ๆ  ร่วมกับเพื่อนๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน  กิจกรรมนี้ได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำ การวางแผนการสอน  ออกแบบการสอน  ฝึกฝนการเป็นครู ความกล้าแสดงออก การแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวให้ผู้เรียนร่วมมือ และทำให้ ด.ญ.มีความภูมิใจและ ดีใจที่ได้ร่วมในกิจกรรมนี้

การเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ด.ญ.ชื่นชอบ โดยได้เรียนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว สามารถที่จะพูดคุย โต้ตอบ เขียนและฟังภาษาญี่ปุ่นง่ายๆได้

การเรียนกีตาร์ ได้เริ่มเรียนปีนี้ โดยเรียนกีตาร์คลาสสิค สามารถเล่นได้ตามที่ได้เรียนมา ยังไม่มีความชำนาญมากนัก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

พบว่าด.ญ.มีความประพฤติที่เข้าได้กับเกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.    รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ด.ญ. มีความเป็นพลเมืองดีของชาติ  ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์ สุจริต

ด.ญ. ยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ

๓. มีวินัย

ด.ญ. ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

๔. ใฝ่เรียนรู้

ด.ญ. มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง

ด.ญ.ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่อ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๕.    มุ่งมั่นในการทำงาน

ด.ญ. มีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

๗. รักความเป็นไทย

ด.ญ. มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ

และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๖.     มีจิตสาธารณะ

ด.ญ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน

 การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพในด้านการอ่านหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว  แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจของตน  ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แล้วนำไปสู่การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ และความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนสื่อความ  โดยประเมินดังนี้

ไม่ผ่าน                 หากอ่านได้ไม่คล่อง สรุปใจความไม่ได้ เสนอความคิดเห็นไม่ถูกต้อง เรื่องที่เขียนอ่านไม่เข้าใจ

ผ่าน                     หากอ่านได้ถูกต้อง  สรุปใจความได้แต่ไม่ครอบคลุม แสดงความคิดเห็นได้บ้าง เขียนสื่อความได้

ดี                          หากอ่านได้คล่อง  สรุปใจความได้ถูกต้อง  เสนอความเห็นได้ถูกต้อง  เขียนสื่อความได้ถูกต้อง

ดีเยี่ยม                หากอ่านได้คล่องแคล่ว สรุปใจความได้ถูกต้องครบประเด็น  เสนอความเห็นได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  เขียนสื่อความได้ถูกต้องชัดเจน

ครอบครัวได้ประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียน ของ ด.ญ. อยู่ในเกณฑ์  ดีเยี่ยม

โดยพิจารณาได้จากร่องรอยการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้  อีกทั้งในปีนี้  ด.ญ.ชมชนกได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดีในการจดบันทึกต่างๆ  ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน

 ๕. จุดเด่น/ความสำเร็จที่สำคัญของการจัดการศึกษา

     ๑   ด.ญ. สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจหรือกำลังทำอยู่ได้ต่อเนื่อง ไม่มีความกังวลเรื่องเวลาของคาบเรียน

     ๒  ด.ญ. สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่มีวันหยุด กลางวันกลางคืน สามารถเรียนได้จากสื่อ

           ทุกประเภท  จากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

๓  ด.ญ. มีความผูกพันธ์กับครอบครัวมากขึ้น ได้ใช้เวลากับครอบครัว ช่วยเหลือครอบครัวในด้านต่างๆ

๔  ด.ญ. รับผิดชอบตนเองและมีระเบียบวินัยมากขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนด้วยตนเองได้ดี

๕  ด.ญ. มีเวลาในการไปทัศนศึกษาหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัวมากขึ้น   โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเรียนว่า จะเพียงพอหรือไม่

๖   ด.ญ.  สามารถเลือกที่จะเรียนหรือศึกษาเพิ่มในเรื่องที่สนใจ   โดยไม่ต้องกังวลว่าอยู่ในเนื้อหาที่จะต้องเรียนหรือไม่มีเวลาหรือไม่

๗     สามารถทำให้ด.ญ. บรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญได้

๘      การที่สามารถปรับหรือยืดหยุ่นจุดเน้นของสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ได้ ทำให้สามารถจัดเนื้อหาการเรียนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์  ความสนใจ ความต้องการในขณะนั้นได้

๙       ด.ญ.สามารถมีความคิดของตนเองในการเลือกอาชีพในอนาคตที่ต้องการ(อาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางด้าน

การศึกษา)โดยไม่ต้องมีการชี้นำจากครอบครัวหรือเพื่อน  ซึ่งทำให้สามารถที่จะวางแผนในการศึกษาที่เฉพาะด้านมากขึ้น และมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น

๖   ปัญหา อุปสรรคหรือสิ่งที่ควรพัฒนา

ด้านผู้เรียน

๑       มีโอกาสที่จะไม่ได้รับการพัฒนาในบางเรื่องที่ทางโรงเรียนจัดหรือเข้าร่วม และเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์   หรือไม่สามารถจัดขึ้นเองได้ ในระบบการศึกษาโดยครอบครัวแบบครอบครัวเดียว

๒     มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถด้านสังคม การแก้ปัญหา ทักษะชีวิตน้อย หากครอบครัวไม่พยายามจัดให้มีโอกาสพบกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน

 ด้านครอบครัว

๑       แม้ว่าครอบครัวสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ดีขึ้น  สามารถทำตามกรอบการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ได้ แต่ยังมี บางส่วนที่ยังไม่สามารถทำได้ เช่น  การบันทึกหลังการทัศนศึกษาหรือการมีกิจกรรมใดๆ ทุกครั้ง  การทำโครงงานบางเรื่องที่วางแผนว่าจะทำ เช่นการทดลองการปลูกพืชด้วยน้ำปกติและน้ำที่ผ่านไมโครเวฟ

๒     ครอบครัวมีความรู้หรือทักษะที่จำกัดในการจะสอนทุกวิชา ครอบครัวจึงได้ติดต่อคุณครู เพื่อมาช่วยสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๓      ในบางช่วงเวลา  ครอบครัวอาจจะยุ่งกับงานหรือมีเวลาว่างน้อย ในการที่จะมาดูแลหรือสอนใกล้ชิด

๔      ครอบครัวมีการจดบันทึกน้อย

๗      แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีหน้า

ครอบครัวเห็นว่าแนวทางในการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมามีความเหมาะสม  ครอบครัวมีประสบการณ์มากขึ้น  มีแนวทางและความคิดของตนเองในการจัดการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น   ด.ญ. สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนได้ดี

แนวทางที่จะปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปีหน้า

๑  จัดให้มีการบันทึกมากขึ้น  มีการทำโครงงานมากขึ้น มีการบูรณาการการเรียนรู้มากขึ้น

๒ จัดให้มีการเรียนรู้จากชุมชนหรือการเข้าร่วมกับสังคมมากขึ้น

๘  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ไม่มี

ขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/chatreesamran/-doc-5

โดย คุณsuppakrit samranchaiyakorn

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ค่ะ >> รายงานผลการประเมินผลการวัดและประเมินการเรียนรู้

 

Post by: แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Make a Comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: